×

پرده های سه گانه روش علمی

    گروه تحقیقاتی نخبگان برتر:

برای بهتر فهمیدن ارتباطات بین مراحل تحقیق در پرده های سه گا نه روش علمی ، لازم است ابتدا اصول این پرده ها و منطقی که مایه یگانگی آنها است بیان شود.

۱ – گسستن

در علوم اجتماعی،اندوخته آگاهیهای نظری ما پر از پیشداوریها و تصورات قالبی است.از استدلال بر پایه این قضاوت ها ،نتیجه قابل اعتمادی بدست نخواهد آمد.لذا ،پرده اول روش علمی ، گسستن از سوابق ذهنی و غلبه بر پیشداوریها است.

 ۲- ساختن:

گسستن (مرحله قبل) عملی نخواهد شد مگر بر مبنای ساختن پیش فرضهایی که به نظر محقق قادر باشد پدیده و موضوع بررسی را تبیین کند.در پرتو چهارچوب نظری است که محقق می تواند روش کار،عملیات اجرایی و نتایج احتمالی تحقیق را  پیش بینی کند بدون این چهارچوب نظری هیچ تجربه معتبری امکانپذیر نخواهد شد.در علوم اجتماعی بدون ساختن یک چهارچوب نظری مرجع ،هیچ مقایسه ثمربخشی امکان نخواهد داشت،و هر قضیه ای را در معرض تجربه با واقعیات قرار نمی دهند.قضایای علمی باید از یک تلاش فکری مبتنی بر اصول منطقی و مفروضات نظری معقول نتیجه شده باشد.

۳ – مقایسه

یک قضیه را نمی توان علمی دانست مگر وقتی که بتوان درستی یا نادرستی آنرا به تجربه اثبات کرد،این وارسی وقایع، مقایسه با تجربه گفته می شود.

 

 

منبع : گروه تحقیقاتی نخبگان برتر – انجام پایان نامه – انجام مقاله – انجام پروپوزال