×

پایایی

گروه تحقیقاتی نخبگان برتر:

یک آزمون زمانی دارای پایایی است که نمره های مشاهده  شده ونمره های واقعی آن دارای همبستگی بالایی باشند.

اصطلاحات مترادف پایایی عبارتند از :

قابلیت اعتماد، ثبات ، همسانی ، قابلیت پیش بینی ،دقت یا صحت

 

روشهای عمده برآورد ضریب پایایی:

۱- برآورد پایایی از طریق بازآزمایی

براساس این روش یک آزمون دردونوبت برای آزمودنیهای یکسان اجرا می شودوسپس نتایج همبسته می شوندچنانچه نمره مشاهده شده ای که هریک از آزمودنیها دردومین آزمون دریافت می کنند دقیقا برابرنمره آنها دراولین آزمون باشد ودرصورتی که در نمره های مشاهده شده آزمودنیها مقداری واریانس وجود داشته باشد همبستگی مساوی یک بوده وپایایی کامل است

۲- برآورد پایایی شکل های موازی وهمتا

برآورد پایایی شکل های موازی مساوی است باهمبستگی

بین نمره های مشاهده شده دو آزمون موازی،معمولا درعمل امکان ندارد که بتوا ن موازی بود ن دو آزمون را تایید کرد و بیشتر شکل های همتا به جای شکل های موا زی به کار برده می شوند.

۳- برآورد پایایی ثبات درونی

فقط با اجرای یک آزمون وبالاخره جلوگیری از بروز مسائل همراه تکراراجرای آزمونها برآورد  شود،مشهورترین کاربرد این روش ، برآورد پایایی ازطریق دونیمه کردن است

این آزمون به دو قسمت که هر کدام شکل های موازی یکدیگرند ، تقسیم می شود.

 

منبع : گروه تحقیقاتی نخبگان برتر – انجام پایان نامه – انجام مقاله – انجام پروپوزال