×

ویژگیهای نظریه مورد قبول

نظریه را به عبارتی می‌توان ایجاد ارتباط یا روابط میان مجموعه‌ای از متغیرها برای شکل‌گیری یک کلیت دانست.

 

نظریه مورد قبول

کسی که نظریه‌پردازی می‌کند مجموعه‌ای از پدیده ها را مشاهده می‌کند و بین آنها ارتباطی را برقرار می‌کند و براساس منطق ویژه‌ای از آنها یک کلیت فراگیر می‌سازد.

فِرد کِرلینگر در تعریف نظریه می گوید: “نظریه مجموعه به هم پیوسته از سازه‎ها، مفاهیم، تعاریف و گزاره‎هاست که به منظور تبیین و پیش‌بینی پدیده‎ها از طریق تشخیص روابط بین متغیرها، دیگاه نظام یافته‎ای از روابط پدیده‎ها را ارائه می‎کند.” می توان گفت از این منظر هدف نظریه ایجاد یک شبکه نظام‌مند و هدفمند بین سازه‌ها، مفاهیم و گزار‌ها است .

نظریه وقتی از نظر عملی مورد قبول قرار خواهد گرفت که دارای ویژگیهای زیر باشد:

۱- نظریه باید توانایی تبیین حقایق و مشاهده های مربوط به یک مساله را به ساده ترین صورت ممکن داشته باشد ،  نظریه ای که دارای مفروضات اندک و به زبان ساده تری بیان شده باشد قابل قبول تر از نظریه ای است که دارای مفروضات اندک وبه زبان ساده تری بیان شده باشد .

۲- نظریه باید با واقعیتهای مشاهده شده در طبیعت و دانش پیشین سازگار باشد.

۳-نظریه باید ابزار لازم را برای آزمودن خود فراهم سازد.

۴-نظریه باید انگیزه پژوهشی در جامعه به وجود آورد و زمینه را برای پژوهشهای جدید فراهم سازد.

 

 

جورج هومان معتقد است که نظریه دارای سه ویژگی عمده است:

الف) نظریه از مجموعه ای مفاهیم در یک طرح مفهومی  تشکیل شده است.برخی از مفاهیم موجود در نظریه،توصیفی وبعضی عملیاتی هستند.

ب) نظریه از قضایایی تشکیل شده است که به منظور توصیف روابط بین متغیرها بکار برده می شود وچنانچه بخواهیم یک نظریه رسمی تدوین کنیم قضایا باید بصورت طرح قیاسی صورت بندی شوند ، به نحوی که بتوان یک نظریه را از نظریه دیگر استنتاج کرد.

ج) نظریه واقعیتهای موجود در قضایا را روشن می کند به این معنی که قضایا به کمک داده های تجربی و در دنیای واقعی قابل آزمون هستند.