×

ویژگیهای کلی روش

گروه تحقیقاتی نخبگان برتر:

ویژگیهای خاص روش علمی بسیارند که در زیر به اساسی ترین آنها اشاره می شود:

۱– انتظام

۲– عقلا یی بودن

هر روش مبتنی بر انتظامی عقلا نی یا مبتنی بر خرد و سنجش است ، از این رو تنظیم داده ها با انتظامی که بر پایه عواطف، تخیل یا توهم  صورت یابد یقینی نیست.

۳– روح علمی

هر روش که مبتنی بر نظمی عقلا نی باشد برخوردار از روح علمی است که خود مستلزم احراز شرایطی چون بیطرفی  ، تسلط بر خویشتن ، سعه صدر ، و بالاخره تواضع است.

۴– واقعیت گرایی

هرروش زمانی را به کشف قوانین درست یا نظریه های متقن می برد که از درون نگری  یا درون کاوی و شهودگرایی و هر آنچه دوری از واقعیت را موجب گردد جدایی یابد.

 

بطور کلی می توان گفت:

“روش عملی یا روش تحقیق عملی ،فرآیند جستجوی منظم برای مشخص کردن یک موقعیت نامعین است به عبارت دیگر روش عملی شکل خاص و نظام داری است که همواره به دنبال حقیقت است،حقیقتی که از طریق ملاحظات منطقی معین می شود.چون آرمان علم،دستیابی به روابط درونی نظام دار بین واقعیتهابا استفاده از روش “شک نظام دار”است،روش عملی نیز باید به دنبال همین ایده آل ،از طریق آزمایش،مشاهده،بحث و تفسیرهای منطقی از روی اصول موضوعه  قابل قبول و ترکیبی از این عوامل،روابط بین پدیده ها را کشف کند

منبع : گروه تحقیقاتی نخبگان برتر – انجام پایان نامه – انجام مقاله – انجام پروپوزال