×

ویژگیهای رابطه علت و معلولی

گروه تحقیقاتی نخبگان برتر:

 

واژه علت در اصطلاح فلسفه به دو صورت عام و خاص تعریف می شود.

مفهوم عام علت عبارت است از موجودی که تحقق موجود دیگری متوقف بر آن است هر چند برای تحقق آن کافی نباشد .

مفهوم خاص عبارت است از موجودی که برای تحقق موجود دیگری کفایت می کند .

 

رابطه علیت تنها یک اضافه ذهنی نیست که مصداقی در خارج نداشته باشد .

 

قبل از تحقق معلول نمی‏توان رابطه‏ای عینی بین علت و معلول فرض کرد زیرا هنوز یک طرف آن که معلول باشد تحقق نیافته است .

می‏ توانیم معیار روشن تری برای شناختن علت ایجاد کننده و معلول آن بدست آوریم.

آن اصول عبارتند از اصالت وجود و رابط بودن معلول نسبت به علت هستی‏ بخش و تشکیلی بودن مراتب وجود .

 

بر اساس اصول سه‏گانه که هر یک در جای خودش ثابت‏ شده اندمی توان نتیجه گرفت  که هر معلولی مرتبه ضعیفی از علت ایجاد کننده خودش می‏ باشد و علت آن نیز به نوبه خود مرتبه ضعیفی از موجود کاملتری است که علت ایجاد کننده آن می‏ باشد تا برسد به موجودی که هیچ ضعف و قصور و نقص و محدودیتی نداشته باشد و بی نهایت کامل باشد که دیگر معلول چیزی نخواهد بود .

پس مشخصه معلولیت ضعف مرتبه وجود نسبت به موجود دیگر و متقابلا مشخصه علیت قوت و شدت مرتبه وجود نسبت به معلول می باشد .

چنانکه مشخصه علت مطلق نامتناهی بودن شدت و کمال وجود است و اگر ما نتوانیم فرد فرد علت و معلولهای ایجاد کننده را بشناسیم ولی می‏توانیم بفهمیم که هر علت ایجاد کننده‏ای نسبت به معلول خودش کاملتر و نسبت به علت ایجاد کننده‏اش ناقصتر است و تا ضعف و محدودیت وجودی باشد معلولیت هم ثابت‏ خواهد بود و چون در جهان طبیعت هیچ موجود نامتناهی وجود ندارد همگی موجودات جسمانی معلول ماوراء طبیعت‏ خواهند بود .

ویژگیهای رابطه علت و معلولی

اول )چگونگی تاثیر:

رابطه علی می تواند به طور مستقیم یا غیر مستقیم بین متغیرها در یک فرضیه به وجود آید. به این معنی که یک علت می تواند مستقیم یا غیر مستقیم و هم مستقیم و هم غیر مستقیم بر معلول خود اثر داشته باشد.

دوم) تعداد علتها:

در یک رابطه علی می توان نشان داد که یک متغیر تنها علت یا علت عمده و یا یکی از چندعلت متغیردیگر(معلول)است.

سوم)مدل سازی :

بااستفاده از روابط علی می توان اقدام به مدل سازی کرد. منظور ارائه یک تئوری یا نظریه در رابطه با یک پدیده معین است.

 

منبع : گروه تحقیقاتی نخبگان برتر – انجام پایان نامه – انجام مقاله – انجام پروپوزال