×

ویژگی های مساله تحقیق(پرسش آغازی)

مساله تحقیق

گروه تحقیقاتی نخبگان برتر:

دانشجویان در تعریف مساله به هیچ عنوان ادعایی را مطرح نکنند که در عنوان تحقیق لحاظ نشده است . در تعریف مساله محتوای عنوان با سایر بخش های طرح پیشنهادی باید پیوسته رعایت شود.

تعریف مساله

در این قسمت از پروژه دانشجو مساله ای که در طول تحقیق مورد توجه قرار می دهد را کامل باز می کند. اهمیت مساله مورد بررسی و دلایل پرداختن به مساله به عنوان موضوعی اصلی و ضروری از مطالبی است که در این قسمت به توضیح آن می پردازیم.در این قسمت دانشجو مشخص می کند که نتایجی که قرار است از پژوهشش حاصل شود بر روند کنونی امور و سیاستگذاری ها و برنامه ریزی ها مرتبط چه تاثیری می گذارد.

ویژگی های مساله تحقیق(پرسش آغازی)

۱-واضح،روشن،محدود وشفاف بودن (رعایت اصل تحدید مساله)

۲-امکان بررسی داشتن ( اجرای فرایند تحقیق روی آن)

۳-عدم تاکید بر قضاوت های اخلاقی ،ارزشی وفلسفی

۴-مطرح نکردن پیش بینی های کلی

۵-به صورت سوالی مطرح شدن

۶-توجه به رابطه بین حداقل دومتغیر کلی

۷-وجود داشتن امکان اندازه گیری متغیرها

 

منبع : گروه تحقیقاتی نخبگان برتر – انجام پایان نامه – انجام مقاله – انجام پروپوزال

مطالب مرتبط:

تعیین و پالایش موضوع تحقیق

مراحل نوشتن طرح پیشنهادی تحقیق

انواع روش های تحقیق

سازه در تحقیق چیست ؟

مقدمه در روش تحقیق