×

همبستگی و رگرسیون

همبستگی یعنی تغییر در y چقدر بر روی تغییر بر x تاثیر می گذارد. به عبارت دیگر تغییر در یک متغیر چقدر با تغییر در متغیر دیگر هماهنگ است. مثلا تغییر در قد چقدر با تغییر در وزن هماهنگی دارد. در این مثال بدیهی است که همبستگی مثبت است. زیرا معمولا افراد قد بلندتر دارای وزن بیشتری می باشند.

انواع رگرسیون

تحلیل رگرسیونی (یا تحلیل وایازش) فن و تکنیکی آماری برای بررسی و مدلسازی ارتباط بین متغیر وابسته و متغیر مستقل بوده و هدف آن پیش‌‏بینی متغیر وابسته از روی متغیر و یا متغیرهای مستقل می‌‌باشد . مهم‌ترین تفاوت رگرسیون و هم بستگی در این است که رگرسیون ماهیت پیش‌بینی میزان متغیر وابسته از روی مدلی که متغیر مستقل یکی از مولفه‌های آن است را دارد. در حالی که هم بستگی صرفا نشان‌دهنده شدت رابطه متغیر (متغیرهای) مستقل و وابسته می‌باشد.

در مطالعه روش های تحلیل رگرسیون ۶ دسته  مهم  قابل ذکر هستند.
رگرسیون خطی ساده و رگرسیون خطی چند گانه
رگرسیون لجستیک دوگانه و رگرسیون لجستیک چندگانه
رگرسیون به روش تخمین منحنی
رگرسیون  رتبه‌ای
رگرسیون پروبیت

منبع : گروه تحقیقاتی نخبگان برتر – انجام پایان نامه – انجام مقاله – انجام پروپوزال