×

نکات مهم در انتخاب موضوع پایان نامه

در مرحله اول باید به مطالعه اجمالی در برخی زمینه های مورد علاقه و مهم پرداخت. باید درباره انتخاب موضوع وقت بیشتری بگذارید و مطالعه ی عمیقی داشته باشید.
باید با استادان مشورت کنید و از دانشجویان آگاه و منتقد در مورد موضوع های انتخاب شده کمک گرفت.
درمرحله دوم باید به بررسی و تحلیل مقوله ها و نکات مورد توجه در انتخاب موضوع پرداخت.در این مرحله باید توانایی ها و امکانات فردی را در نظر گرفت.علاقمند بودن به موضوع از نکات مهم در این مرحله می باشد.
درمرحله سوم به تصمیم گیری کلی پرداخته می شود.

در این مرحله به کارهایی از قبیل :

گرفتن تائید اولیه از یک یا دو استاد در مورد مناسب بودن یکی از موضوع ها
تدوین یک فهرست از موضوع های مناسب بر اساس توجه به معیارهای مرحله دوم
بررسی مجدد تک تک موضوع ها با نگاه منطقی و واقع بینانه
حذف برخی از موضوع ها که امکان انجام تحقیق و رسیدن به نتیجه مطلوب در آنها دشوار است ,می پردازیم.
درمرحله چهارم به محدودکردن دامنه موضوع می پردازیم.

به کارهایی از قبیل:

مطالعه متون علمی برای پی بردن به فضاهای خالی برای تحقیق در آن موضوع
مشورت با استادان مربوطه و تائید مسئله ها و یا فرضیه ها
مشورت مجدد با استادان مربوطه در مورد موضوع محدود شده
مطالعه مجدد متون علمی برای یافتن و تدوین مسئله پژوهش
تائید موضوع نهایی پس از انجام اصلاحات لازم در عنوان می پردازیم.
درمرحله پنجم به انجام سایر گامهای پژوهش پرداخته می شود.
در این مرحله به کارهایی از قبیل:
مشخص کردن جامعه پژوهش
مشخص کردن روش تحقیق
مشخص کردن شیوه نمونه گیری
می پردازیم.
منبع : گروه تحقیقاتی نخبگان برتر – انجام پایان نامه – انجام مقاله – انجام پروپوزال