×

نکاتی در مورد پایان نامه

گروه تحقیقاتی نخبگان برتر:

نکاتی در مورد پایان نامه

جدول ها و شکل ها

جدول ها و شکل ها در هر فصل به طور جداگانه آورده می شود و داخل پرانتز عددگذاری می شود.

تمامی شکل ها و جداول باید به طور واضح باشند و کیفیت مناسبی داشته باشد.

در صورتی که عکسی از منبعی آورده شده باشد باید در انتهای جدول ذکر شود و باید به کلیه مرجع ها ارجاع داده شود.

عنوان جدول در قسمت بالای جدول قرار دارد و عنوان شکل در پایین جدول قرار دارد.

جدول فاقد خطوط عمودی باشد و حداقل خطوط افقی باشد.

در نمودارها محورهای افقی و عمودی باید کاملا مشخص باشد.منحنی های موجود در چاپ سیاه و سفید باید با به کارگیری طیف رنگی از یکدیگر جدا  شوند.

در جداول و شکل ها به هیچ عنوان از اعداد و کلمات انگلیسی استفاده نکنید.

روابط ریاضی و فرمول ها

فرمول ها به ترتیب در متن گذاشته می شوند و در داخل پرانتز شماره گذاری می شوند.

واحد فرمول ها و تمامی اعداد در متن باید با سیستم  SIمطابقت داشته باشد.

فرمولی که بار اول است در متن آورده می شود باید در ابتدا تعریف شود.

پاورقی یا زیرنویس 

در این قسمت باید در مورد کلمه و یاعبارتی  که به توضیح بیشتر نیاز دارد آورده شود.در متن یک عدد کوچک در سمت چپ در بالای عبارت گذاشته می شود. و در سمت پاورقی به توضیح آن عبارت پرداخته می شود.

اندازه قلم برای فارسی ۱۰ وبرای انگلیسی ۸ می باشد.

پاورقی فارسی از سمت راست و پاورقی انگلیسی از سمت چپ گذاشته می شود.

شماره گذاری پاورقی به صورت  صفحه ای می باشد.

درج لغات لاتین در متن فارسی

تاجایی که امکان دارد ازآوردن لغات انگلیسی در متن خودداری شود و معادل فارسی آن ذکر شود.در صورتی  نیاز حتما معادل انگلیسی آن در پاورقی ذکر شود.

زمانی که لازم است از کلمات  احتصارانگلیسی استفاده شود حتما معادل فارسی آن ذکر شود و حروف اختصار داخل پرانتز گذاشته شود و اصل کلمه در پاورقی گذاشته می شود.

در پاورقی فقط یکبار از عبارت انگلیسی  استفاده می شود.

زمانی که از عبارت انگلیسی استاده می شود فونت آن باید ۲شماره کوچک تر از متن فارسی باشد

منبع : گروه تحقیقاتی نخبگان برتر – انجام پایان نامه – انجام مقاله – انجام پروپوزال