×

نکاتی در مورد تدوین پایان نامه

برای تدوین پایان نامه نکات زیر را رعایت کنید:

-تا جایی که امکان دارد پاراگراف ها را بلند نباشد.

-کلمات انگلیسی در متن استفاده نکنید در صورت امکان حتما در پاورقی معادل فارسی آن را ذکر کنید.

-بین کلمات مجزا و همچنین بین حروف اضافه و ربط با سایر کلمات یک فاصله درج کنید.

-پیشوند و پسوندها بدون فاصله از کلمه مورد نظر درج شود.

-شماره صفحات به فارسی نوشته شود.

-تمامی اشکال و جداول باید به صورت مجزا شماره گذاری شود.

-از ضمیر اول شخص مفرد استفاده نشود.

-برای اشاره به شماره شکل ها,جداول و متن نیازی به پرانتز نیست.

-پرانتزباز,کروشه باز و موارد مشابه با یک فاصله از حرف قبلی و با یک فاصله از حرف بعدی درج شود.

-اسامی تجاری در متن نباید انگلیسی باشد.

-اعداد در متن به صورت فارسی نوشته شود.

-نام محققین بدون ذکر آقا,خانم و یا دکتر ذکر شود.

نکاتی در مورد قالب شکل ها ,جدول ها و عناوین:

-تمامی شکل ها و جداول باید دارای عنوان باشد.

-محل قرارگیری شکل ها و جداول باید بعد از اولین اشاره به شماره آنها در متن باشد.

-اشکال باید دارای کیفیت باشند.

-شماره گذاری شکل ها با توجه به شماره فصل و یا شماره شکل انجام می گیرد.

 

منبع : گروه تحقیقاتی نخبگان برتر – انجام پایان نامه – انجام مقاله – انجام پروپوزال