×

نمونه گیری

گروه تحقیقاتی نخبگان برتر :

هدف همه نمونه برداری ها در پژوهش های علمی تهیه بیانیه های دقیق وبا معنا درباره یک گروه بر پایه مطالعه زیر مجموعه ای از آن گروه است .

این گروه ممکن است مجموعه ای از افراد یا چیزها باشد.

 

نمونه برداری اصولا با توجه به دلایل زیر صورت می گیرد:

.۱قوانین علمی باید دارای کلیت باشد تا بتوان آنها رادر همه مواردی که موضوع پژوهش درآنها مصداق پیدا می کند بکار برد.

.۲ نمونه برداری موجب تسهیل وتسریع کار پژوهش ، صرفه جویی دروقت ،هزینه ونیروی پژوهش می شود.

.۳خودآزمایش یا مشاهده موجب ضایع شدن کل آن چیز یا محصول می شود .

.۴برخی آزمونها تابع حجم نمونه است ودر جامعه روابط ضعیف بین متغیرها مشاهده می شود لذا باید نمونه گیری کرد.

 

فرایند نمونه گیری

فرایندی است که طی آن تعداد ی از واحدها به گونه ای برگزیده می شوند که معرف جامعه بزگتری که از آن انتخاب شده اند باشند.این گزینش می تواند به سه گونه زیر صورت پذیرد:

۱- نمونه انباشته یا کومه :

این نوع نمونه ها از لحاظ علمی بی ارزش هستند زیرا شواهدی د ردست نیست که نشان دهد چنین نمونه ای معرف جامعه است .

۲- نمونه نظری یا قضاوتی :

گزینش بخشی ازجامعه که اعضای آن بر پایه داوری شخص پژوهنده مشخص می شود.

۳- نمونه گیری تصادفی :

روشی برای انتخاب بخشی از جامعه یا کل ، به گونه ای که همه نمونه های ممکن که دارای تعدا ثابت هستند برای انتخاب شدن احتمال یکسان داشته باشند.

گاهی نمونه گیری تصادفی را نمونه گیری احتمالی می گویند و هرگاه دراین نوع نمونه گیری ،عنصر انتخاب شده ،دوباره به جامعه برگردانده شود، نمونه گیری تصادفی یا جایگزینی می نامند.

 

منبع : گروه تحقیقاتی نخبگان برتر – انجام پایان نامه – انجام مقاله – انجام پروپوزال