×

نمودار

گروه تحقیقاتی نخبگان برتر:

نمودار عبارت است از نمایش دوبعدی یک یاچند رابطه .

نمودار یکی از نیرومندترین وسایل تجزیه وتحلیل است وتصویری از مجموعه زوج های مرتب شده را به گونه ای نشان می دهد که ارائه آن توسط روش های دیگر ممکن نیست.

درنمودارها معمولا محور افقی (طولها) نشان دهنده متغیر   مستقل x ومحور عمود ی (عرض ها)   نشان دهنده متغیر وابسته Y است.

 

نمونه هایی از نمودارها

 نمودار لگاریتمی

در نمودارهای لگاریتمی فاصله ظاهری قیمت ها با درصد تغییرات قیمت متناسب است در حالی که در نمودارهای عادی این گونه نیست. به همین دلیل نمودارهای لگاریتمی برای مشاهده روند قیمت ها مناسب تر اند. برای درک بهتر این موضوع به دو نمودار زیر توجه کنید. این نمودارها تغییرات قیمت سهام سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی (وصندوق) را در دو حالت عادی و لگاریتمی نشان می دهند. در هر دو نمودار، قیمت سهم در فواصل A و B به میزان ۵۰ درصد افزایش یافته است. در نمودار لگاریتمی فواصل A و B به یک اندازه هستند اما در نمودار عادی فاصله B بزرگتر از فاصله A است.

 

نمودار ستونی

نمودار ستونى از نظر خواندن، ساده‌ترین نوع نمودارها است. تهیه این نوع نمودارها بسیار آسان است. به این ترتیب که هر دسته از اطلاعات را در یک ستون قرار مى‌دهیم. این ستون‌ها یا همگى افقى هستند یا عمودی. درازاى ستون‌ها نشان‌ دهندهٔ درصد مقیاس اندازه‌گیرى یا میزان اطلاعات است، در حالى که پهناى ستون‌ها همه به یک اندازه باقى مى‌ماند. از نمودار ستونى براى مقایسه تعداد محدودى اطلاعات استفاده مى‌شود. نمودار ستونى مى‌تواند وسیله‌اى براى مقایسه مستقیم اطلاعاتى کمى در فاصله‌هاى زمانى مشخص باشد.

نمودار ستونی – منحنی

نمودار شاخص

نمودار میله ای

نمودار میله ای زوج

نمودار میله ای –علامتی

نمودار مدور

نمودار غیرخطی

 

 

منبع : گروه تحقیقاتی نخبگان برتر – انجام پایان نامه – انجام مقاله – انجام پروپوزال