×

نقش استاد راهنما,مشاور و داور

گروه تحقیقاتی نخبگان برتر:

 

پایان نامه ها نقش بسیار مهمی در تولید دانش ایفا می کنند.در واقع می توان گفت حجم عمده ای از پژوهش های دانشــگاهی در قالب پایان نامه ها انجام می شــوند.یکی از روش های تولید دانش پایان نامه می باشد.یک نسخه از پایان نامه ها در گروه آموزشی و دانشکده و نسخه دیگر نزد استاد راهنما و مشــاور می ماند.نسخه ای از پایان نامه ها در مراکز علمی در ایران به امانت داده می شود.یکی از راهکارهای مؤثر برای ارتقای ســطح دســترس پذیری اطلاعات استخراج مقاله از پایان نامه هاست.در بعضی از دانشگاهها متن پایان نامه را به صورت الکترونیکی نگهداری می کند.
استاد راهنما نقش مؤثری در فرایند تدوین پایان نامه ها دارند.به دلیل اینکه بیشترین ارتباط را با دانشجو دارد وبا تجربه ای که دارد و راهنمایی های لازم می تواند دانشجو را به مسیر درست هدایت کند.در مجموع پایان نامه وظیفه دانشجوست .استاد مشاور به عنوان ناظر بر فرایند اجرای پژوهش در مواقعی که استاد راهنما صلاح بداند.دانشجو نباید برای تمام جزییات خود به به استاد مشاور مراجعه کند.
استادان مشاور در تمام مراحل تحقیق با دانشجو همراه هستند و این کار را با حوصله و سخاوتمندی انجام می دهند.داوران که یکی از آنها از دانشگاه دیگری انتخاب می شود در زمینه موضوع موردمطالعه تخصص کافی دارند.و با توجه به تجربه و تخصصی که داوران دارند انتظار میرود در مورد پایان نامه داوری منصفانه داشته باشند.
متن پایان نامه مدتی قبل از دفاع برای داوران ارسال می شود تا آنها وقت کافی برای مطالعه داشته باشند.

منبع : گروه تحقیقاتی نخبگان برتر – انجام پایان نامه – انجام مقاله – انجام پروپوزال