×

نحوه ارزش گذاری طیف لیکرت

نحوه ارزش گذاری طیف لیکرت

نحوه ارزش گذاری طیف لیکرت

در مورد عبارتهای مثبت محقق ارزشهای عددی مقیاس را طوری تعیین می کند که بیشترین یا بالاترین ارزش عددی یا امتیاز به موافق ترین افراد تعلق گیرد و در مورد عبارات منفی، محقق امتیازها یا ارزشهای عددی را طوری جا به جا می کند که بطور مشابه بیشترین امتیاز متعلق به مخالفترین افراد و کمترین امتیاز متعلق به موافق ترین آنان شود.

 

روش های ارزش گذاری طیف لیکرت:

۱- جا به جایی ارزشهای عددی

۲- جا به جایی گزینه های جوابیه

معایب

۱- توصیف واقعیت بدون شناخت علل وعوامل

۲- عدم امکان شناخت صلاحیت پاسخگویان با آن

۳- عدم امکان سنجش زمان باور و عقیده از نظر موقتی یا دائمی بودن

۴- عدم کنترل موقعیت تحقیق

۵- عدم توجه به مطالعات پیشین و تعیین حوزه ها یا ملاکهای قضاوت.

مزایا

۱- هماهنگی سنجه ها

۲- اندازه گیری محتوای هر سنجه

۳- شناخت و سنجش نظرات از دیدگاههای مختلف

۴- رده بندی عقاید بر حسب شدت

۵- توجه به توان درونی سنجه و در نظر گرفتن ضریب توافق

 

منبع : گروه تحقیقاتی نخبگان برتر – انجام پایان نامه – انجام مقاله – انجام پروپوزال