×

نتیجه گیری در مورد طیف ها و پیشنهاد ما

 

گروه تحقیقاتی نخبگان برتر :

وقتی قراراست به سنجش طرز تلقی ها و نگرشها پرداخته شود،پدیده مورد تحقیق عینی و ملموس نیست و زود مشخص می گردد که هزینه های بسیار صرف شده و داده های غیرواقعی بدست آمده است، یا آنکه داده های بدست آمده فاقد دقت و حساسیت هستند.

بنابراین، وقتی قرار است تحقیقی در باب وجهه فرد یا افرادی نزد فرد یا گروهی دیگر به عمل آید، می توان صرفاً پرسید:

آیا او (آنها) را دوست دارید؟ این سؤالی عامیانه است ونیاز به آمزش روش تحقیق نیز ندارد.

پاسخهایش نیز حائز  ارزش بالایی نیستند در یک سطح بالاتر می توان از مقیاسها سود جست : نظر شما در باره فلان فرد یا گروه چیست؟

 

  بسیار موافقم    موافقم     نظری ندارم   مخالفم   بسیار مخالفم  

 

اما مقیاسها نیز بدرستی واقعیت حساس ذهنی را به سنجش نمی نهند از جانبی این امکان هست که پاسخگو از اظهار عقیده درست خود به ملاحظاتی (نظر امنیت و ….) بازماند، از جانب دیگر، معلوم نیست کلمات تا چه حد بر معنایی وعمق دارند،یعنی بدرستی نمیدانیم وقتی فردی می گوید با افراد فلان گروه مخالفم، دقیقاً تا چه حد مخالف است؟

آیا می خواهد افراد آن گروه از حضور موقت در جمع او باز ایستند، یا آنکه حاضر است یک یک آنان را بدار زنند.

در راه ساختن سنجه های طیف، برابر کردن فاصله های آنان، اندازه گیری میزان حساسیت و د قت در سنجه، کارآیی و همسازی سنجه ها با یکدیگر و ضریب اطمینان یک یک سنجه ها تلاشهای فراوانی صورت گرفت، تا آنجا که اوزگود کوشید تا به عمق روان راه یابد و درصد شناخت و سنجش ایده، اندیشه و بازتابی بود که شنیدن یا دیدن یک کلمه در درون انسان فراهم می آورد.

او می دانست که ذهن هر انسان ساختاری خاص خود دارد و برخورد کلمه، عبارت یا هر سنجه خارجی، با آن ، آمیزه ای ممتاز و منحصر بفرد پدید می آورد، همینطور او می دانست که بسیاری از موارد با یک کلمه کمتر می توان زوایای تاریک ذهن را روشن ساخت، از این رو کوششهایی در راه شناخت با کلمات، سپس با عبارت ناقص و بعد از آن با عبارات کامل صورت گرفتند .

 

منبع : گروه تحقیقاتی نخبگان برتر – انجام پایان نامه – انجام مقاله – انجام پروپوزال