×

موانع اعتبار آزمایش در انجام پایان نامه

هدف اصلى تحقیق تجربى کشف روابط علت و معلولى بین متغیرها است؛ بنابراین، باید نتایج آن قابل تعمیم باشد، یعنى بتوان از آن قضیه کلى ساخت و بر مصادیق آن حمل کرد.

براى دستیابى به چنین نتیجه‌اى محقق باید نکات زیر را رعایت کند:
۱. از اصل کنترل متغیرها غفلت نکند؛ یعنى اولاً متغیرها یا متغیرهاى اصلى (علت) را در حداکثر میزان خود بر متغیر تابع (معلول) اثر دهد و ثانیاً اثر متغیرهاى مزاحم و ناخواسته را به حداقل کاهش دهد.
۲. در انتخاب افراد نمونه به روش تصادفى اقدام کند و از برابرى و یکسانى کمّى و کیفى آنها اطمینان حاصل نماید.
۴. محیط آزمایش را بصورت طبیعى و عادى نگه دارد و از تبدیل آن به فضاى تصنّعى جلوگیرى کند.
۵. در انجام دادن فعالیت‌هاى تحقیقاتى و مراحل کار و نتیجه‌گیرى تعجیل نکند.
۶. آزمایش‌ها را در موقعیت‌ها و شرایط و جفت‌هاى مشابه تکرار نموده، از یکسانى نتایج اطمینان حاصل نماید.
۷. از اعتبار درونى آزمایش (تأثیر انحصارى متغیر مستقل در متغیر تابع) و نیز از اعتبار بیرونى آن (قابلیت تعمیم نتایج تحقیق در زمان‌ها و مکان‌هاى دیگر براى موارد مشابه) مطمئن شود.

موانع اعتبار آزمایش

 مسائل اعتبار درونی

الف – مسائل مربوط به افراد مورد آزمون

ب – مسائل مربوط به فرایند آزمایش

ج – مسائل مربوط به زمان

د – مسائل انتخاب با عوامل دیگر

ه – مسائل رگرسیون آماری

مسائل اعتبار بیرونی

الف – تعامل محیط آزمایش

ب – تعامل زمان انجام آزمایش با اثر آزمایش

ج-  تعامل انتخاب افراد  آزمون

 

نمونه هایی از مطالعات متعارف تجربی (آزمایشی)

۱- مقایسه اثر بخشی شیوه آموزش به شیوه ویدئویی دربرابر آموزش استاندارد کلاس درامر آموزش ارائه خدمات به مشتری

۲-تاثیر خودارزیابی برروحیه کارمند

۳-تاثیر تقویت مثبت بر عملکرد شغلی

 

منبع : گروه تحقیقاتی نخبگان برتر – انجام پایان نامه – انجام مقاله – انجام پروپوزال