×

ملاک های محتوایی مقالات چیست؟

 

ملاک های محتوایی

مقاله باید بتواند یافته های مهمی را در دانش بشری خلق کند و دارای پیامی مبین باشد.مطالب در مقاله باید مهم باشد تا بتوان آن را انتشار داد. از خود سوال کند آیا دیگران میتوانند از مقاله او استفاده کنند.دراینجا به چند اصل محتوایی پژوهش علمی اشاره می شود.

فرایند تفکر

در این فرایند معلوم کردن مجهول با استفاده از علوم موجود یکی از اساسی ترین محور محتوایی یک پژوهش علمی است.بنا بر این هر پژوهش علمی پاسخی است به پرسش های مخاطبین خود.

 منطقی بودن

راه درست اندیشیدن یا منطقی بودن یک ابزارمهم در مقاله علمی است .بنابراین محقق  باید با تحلیل محتوا و نتیجه گیری درستی داشته باشد.

. قواعد تعریف، طبقه بندی، استنباط های قیاسی و استقرایی، روش های مختلف نمونه برداری و غیره همه از ویژگی های منطقی یک مقاله علمی است که محقق باید به آنها توجه داشته باشد.

انسجام و نظام  دار بودن

باید اجزای مقاله به هم مرتبط باشند و ارتباطی بین عناوین  اصلی و فرعی مقاله وجود داشته یاشد.انسجام و منظم بودن مقاله یکی از مهم ترین ضرورت در مقاله می باشد در نتیجه محقق باید ارتباط بخش ها را مشخص نماید.

 تراکمی بودن

با توجه به اینکه هدف اصلی مقاله کشف ویا تکمیل دانش  بشری است هر پژوهش علمی می بایست هم به کشف دانش جدید بپردازدو هم چنین یافته های خود را تکمیل نماید

 تناسب موضوع با نیازهای فعلی جامعه علمی

در واقع هر پژوهش علمی باید درصدد حل نیاز های اساسی جامعه باشد و آنها  را یررسی کند و  در این بین باید از موضوعاتی که از اولویت تحقیقی برخوردار نیستند صرف نظر کند.

خلاقیت و نوآوری

برای اینکه هر تحقیق علمی بخواهد سطح دانش حود را ارتقا بدهد باید خلاقیت در آن موج بزند.

توضیح مطلب در حد ضرورت

محقق در گزارش نویسی پژوهش خود نباید خیلی خلاصه گویی کند ویا زیاده روی. محقق باید مطالب خود را واضح و روشن بیان کند و از افراط و تفریط بپرهیزد.باید مقاله خود را به گونه ای بنویسد که هیچ کونه ابهامی وجود نداشته باشد و مفهوم خود را به مخاطب برساند.
 متناسب بودن با نظریه ها

هر رشته علمی، متشکل از نظریه ها و قوانینی است که مورد اتفاق صاحب نظران آن فن است. یافته های به دست آمده در تحقیقات میدانی یا توصیفی نباید با قوانین کلی آن رشته تخصصی منافات داشته باشد.
 اجتناب از کلی گویی

محقق باید بتواند مباحث علمی خود را به روشنی توضیح دهد و با زبان گویا آن را تبیین و از کلی گویی اجتناب نماید.

منبع : گروه تحقیقاتی نخبگان برتر – انجام پایان نامه – انجام مقاله – انجام پروپوزال

مطالب مرتبط:

ساختار مقاله مبتنی بر پژوهش توصیفی

تحقیق در نگارش مقاله
اصطلاحات مقاله نویسی

ده گام نگارش مقاله

راهنمای نگارش مقاله