×

مقیاس نسبی

گروه تحقیقاتی نخبگان برتر:

 

مقیاس نسبی

خصوصیات ممتاز مقیاس نسبی داشتن نقطه ای دقیق برای شروع است که آن را صفر مطلق می نامیم و از این رو ، نارسایی نقطه دلخواه برای شروع در مقیاس ترتیبی را جبران می کند. صفر مطلق مقیاسی معنا دار در  یک مقیاس اندازه گیری است. این مقیاس قوی ترین مقیاس اندازه گیری بین چهار مقیاس موجود است.

چنان چه متغیری را در مقیاس بالاتر، اندازه گیری کرده ایم می توانیم به مقیاس های سطح پایین تر تبدیل کنیم ولی عکس آن امکان پذیر نیست.

مقیاس نسبی تمامی ویژگی های مقیاس های اسمی، ترتیبی و فاصله ای را دارد، اما نقطه ی صفر در آن مشخص است.

یعنی مبدا مقیاس ثابت است.

بنابراین مقیاس نسبی ویژگی مبدا (و فاصله و ترتیب و توصیف) را دارد.

هنگامی که اندازه گیری با استفاده از مقیاس نسبی صورت می گیرد، پژوهشگر می تواند موضوعات را شناسایی، طبقه بندی و رده بندی کند و فواصل یا تفاوت ها را بسنجد.

برعکس داده های فاصله ای، محاسبه ی نسبت ارزش های مقیاس، معنی دار است.

مقیاس نسبی دارای کلیه ویژگیهای مقیاسهای فاصله ای، ترتیبی و اسمی است.

مقیاس نسبی، دقیق ترین مقیاس اندازه گیری است. این مقیاس دارای ارزش صفر حقیقی می باشد.

یعنی نقطه ای در مقیاس که نمایانگر فقدان کامل ویژگی مورد اندازه گیری است

با این مقیاس هم می توان تفاوت میان اعداد و هم اهمیت نسبی آنها را مقایسه کرد.

مثال: شاخص های سنجش طول، زمان و وزن و …

 

منبع : گروه تحقیقاتی نخبگان برتر – انجام پایان نامه – انجام مقاله – انجام پروپوزال