×

مقیاس فاصله ای

مقیاس‌هاى اندازه‌گیرى واحدهایى هستند که براى سنجش متغیرها در ابزارهاى گردآورى اطلاعات بکار مى‌روند.

مقیاس‌هاى اندازه‌گیرى عبارتند از: مقیاس‌هاى اسمى یا عددی، مقیاس‌هاى ترتیبی، مقیاس‌هاى فاصله‌اى و مقیاس‌هاى نسبی.

در این مطلب توضیحاتی در مورد مقیاس فاصله ای برای شما دوستان قرار داده ایم.

مقیاس فاصله ای دارای کلیه ویژگیهای مقیاسهای اسمی و ترتیبی است و علاوه بر آنها، در این مقیاس فاصله هر صفت تا مبدأ آن نیز مشخص است.

در این مقیاس، فواصل مساوی بین اعداد، نشان­ دهندۀ فواصل مساوی بین صفت­های مورد اندازه­ گیری است.

درجه های فارنهایت و سانتی­گراد، مثال­های خوبی برای این مقیاس هستند.

مقیاس فاصله­ای نه تنها گروه­ ها را طبقه­ بندی و رتبه آنها را نشان می­ دهد، بلکه مقدار این تفاوت بین گروه­ ها را نیز اندازه­ گیری می­ کند.

در این مقیاس نه تنها ترتیب اشیاء یا صفتهای مورد اندازه گیری مشخص است، بلکه فاصله بین واحدهای اندازه گیری نیز معلوم است.

در این مقیاس فواصل مساوی بین اعداد، نشان دهنده فواصل مساوی بین صفتهای مورد اندازه گیری است.

در مقیاس فاصله ای ، همبستگی  ترتیب و فاصله بین اعداد دارای معنی است.

مقیاس فاصله­ ای، فاصله­ ها، ترتیب تقدم و تساوی مقادیر را بین متغیرها نشان می­ دهد که نسبت به مقیاس اسمی و ترتیبی قوی­تر است .

دارای امکان محاسبۀ تمایل به مرکز و میانگین حسابی است.

برای سنجش، پارامترهای پراکندگی، دامنه تغییرات، انحراف معیار و واریانس نیز داراست.