×

ویژگی های مقدمه در پایان نامه

مقدمه پایان نامه

مقدمه بخشی از پایان نامه یا رساله است که دانشجو با طرح صورت مسئله تحقیق ، هدف خود را از انتخاب آن موضوع  ، برای  تحقیق و پژوهش در پایان نامه یا رساله بیان می کند و با مقایسه با تحقیقات مشابه ، «محدوده» تحقیق و پژوهش خود را ارائه می دهد ، و با تبیین انگیزه های خود زمینه های ذهنی لازم را در خواننده ، برای ورود به مباحث اصلی متن ، فراهم می آورد.

نقش اساس مقدمه:

این است که اهمیت و ضرورت محدوده ای که موضوع و مسئله تحقیق در آن شکل می گیرد را نشان می دهد و در آن دانشجو با یادآوری روش تحقیق خود در جمع آوری اطلاعات و نتیجه گیری از آن ، اطمینان لازم را به خواننده می دهد.

در برخی از تحقیقات ، مقدمه ، با عنوان بخش اول آورده می شود در اینصورت مقدمه جزء نخستین متن به شمار می آید. هر گاه حجم بخش مقدماتی ، از سایر بخش های اصلی دیگر کمتر باشد ، می توان آن را با عنوان «مقدمه » ذکر کرد ، و سایر بخشهای متن را با آوردن بخش و عنوان آن متمایز ساخت.

چنانچه مقدمه بصورت یک بخش جدا و مستقل بیاید ، آوردن پیشگفتار که متضمن اهداف دانشجو در انتخاب موضوع تحقیق و محدودیت ها و موانع آن است ، شایسته می باشد.

 

 

منبع : گروه تحقیقاتی نخبگان برتر – انجام پایان نامه – انجام مقاله – انجام پروپوزال