×

مقالات علمی

گروه تحقیقاتی نخبگان برتر:

دسته بندی های متفاوتی برای مقالات علمی صورت گرفته است.هر کدام از این مقالات با توجه به  محتوا و اهدافی که دارند دسته بندی می شوند.

مقاله اصلی

چندین نام برای مقاله اصلی ذکر شده است  که عبارتند از مقاله تجربی, مقاله پژوهشی و یا تحقیقی و پژوهش اصیل

در این مقالات نویسندگان به آزمایشات تجربی و مطالعات خود می پردازند و به نتایجی ازیافته های خود دست پیدا می کنند.

این مقالات حاصل پژوهش های تازه ای هستند و زیرمجموعه نوشته های  سطح اول می باشند.ساختاری خاص ومشخصی دارند.

این مقالات متداول ترین نوع مقالات می باشند و به علت تنوعی که دارند فرصت بیشتری برای چاپ شدن دارند.

مقاله مروی

نام دیگر این مقاله,مقاله مرور ادبیات می باشد.در ابتدا موضوعی خاص انتخاب می شود و پس از آن مرور منتقدانه ای بر روی تحقیقات پیشین که در زمینه آن موضوع خاص انجام شده است  صورت می گیرد.این مقالات را همانند مقالات اصلی متخصصان مورد بررسی قرار میدهند.هر دو مقاله در مجله یکسانی به چاپ می رسند اما با این تفاوت که در این مقالات قسمت اطلاعات مورد نیازتحقیق و روش ها یا طراحی و متودولوژی را ندارند.این مقالات توسط افرادی نوشته می شود که بر موضوع اشراف کامل دارند.

پس از نقد و بررسی به یافته های زیر دست پیدا می کنند:

تاکنون به چه اکتشافاتی در مورد این موضوع  رسیده ایم؟

سیرپیشرفت مطالعات را در مورد این موضوع مشخص کنید؟

چه قسمت هایی نیاز است تا مطالعه و یا تحقیق بیشتر انجام شود؟

چه قسمت هایی از آن موضوع دست نخورده است و برای انجام تحقیقی جدید مناسب است؟

مقاله نظری

در این مقالات نویسنده با توجه به  نقد و تحلیلی و مطالعات پیشین نظریه تازه ای می دهد.ممکن است نویسنده بر پایه مستنداتی که وجود دارد از نظریه تازه حمایت کند.

منبع : گروه تحقیقاتی نخبگان برتر – انجام پایان نامه – انجام مقاله – انجام پروپوزال