×

مفهوم چیست؟

 گروه تحقیقاتی نخبگان برتر:

تعریف مفهوم ( ‏concept‏ ) 

‎ ‎مفهوم یکی از وسیع ترین و اساسی ترین وسایل اولیه در علم می باشد به طوری که علم بدون مفهوم معنی نخواهد داشت. مفهوم به تنهایی برای توصیف جهان به کار برده می شود و کوچکترین واحد تعریف پارادایمی می باشد.

تفاوت مفهوم، واژه و سازه در چیست؟

مفهوم تصویر یا انعکاسی از  واقعیت می باشد،.می توان بیان داشت که مفهوم تصویر فکری چیزها می باشد. مفهوم ‏ایده و یا اندیشه است. مفهوم تجرید ناشی از تجربه مشترک است.‏‎ ‎‏ واژه برچسب یا نام ایده است. نوع خاصی از ‏مفهوم وجود دارد بنام ‏ ( ‏construct‏ )که سازه ترجمه شده است و آن عبارت است از مفهومی‌که خود از ترکیب چند مفهوم دیگر به ‏وجود آمده است یا سازه مفهومی ‌است که دارای دو یا چند بعد داشته باشد مانند: از خود بیگانگی یا هوش که سازه ‏هستند.

نکته مهم اینجاست که بدون روش تحقیق، دچار بنبست و مشکلاتی در پژوهش های علمی می‌شویم.

مفهوم یکی از مهمترین نمادها درزبان ،بویژه دررابطه با پژوهش علمی است.

مفهوم را می توان انتزاع یا تجرید رویدادهای مشاهده پذیر دانست، بدین معنا که بیانگر یک چیز، ویژگی ، یا پدیده بخصوصی است .

مفهوم انتزاعی از رویدادهای قابل مشاهده است که معرف شباهت ها یا جنبه های مشترک میان آنها است .

 

منبع : گروه تحقیقاتی نخبگان برتر – انجام پایان نامه – انجام مقاله – انجام پروپوزال