×

معایب یک پروپوزال

گروه تحقیقاتی نخبگان برتر:

معایب پروپوزال

-بلند پروازی از نظر مقیاس زمانی تعیین شده، برآیندهای مورد انتظار از تحقیق یا بودجه درخواستی
-برطرف نکردن اصلاحات و اضافاتی که بازنگری کنندگان درخواست کرده اند.
-عدم جمع بندی مطالب نظری براساس اهداف نوشتن پروپوزال
-برآورد کم و نامناسب زمان، بودجه یا نتیجه مورد انتظار
-فقدان شواهدی که نشان دهد ارائه کننده پروپوزال صلاحیت انجام آن را دارد.
-مشکل داشتن طرح تحقیق
-ضعیف و نامناسب بودن سئوال تحقیق

 اجزای یک پروپوزال(Proposal):

ا- عنوان ۲- ضرورت و اهمیت تحقیق ۳-طرح مساله ۴- شناسایی وبیان مساله ۵- اهداف تحقیق ۶- سئوالات تحقیق ۷- فرضیات تحقیق ۸- پیشینه تحقیق ۹- روش تحقیق ۱۰-ابزار اندازه گیری تحقیق ۱۱- جامعه آماری ۱۲- حجم نمونه ۱۳- تجزیه و تحلیل داده ها ۱۴- شرح چارچوبهای نظری تحقیق ۱۵- بودجه وخدمات ۱۶- فهرست منابع و ماخذ تحقیق

در پژوهش های علوم رفتاری دو تا مورد را بررسی می کنیم:

الف– رویکرد خردگرایانه ب-رویکرد طبیعت گرایانه

رویکرد خردگرایانه یعنی واقعیت چیزی است که فرد می تواند به وسیله حواس خود آنرا تجربه کند. مثلاً : تاثیر رفتار معلم بر یادگیری دانش آموزان را می توان بدون مطالعه ی سایر متغییرها که بر یادگیری دانش آموزان اثر می کند بررسی کرد.
رویکرد طبیعت گرایانه نیز براین فرض استوار است که واقعیت چیزی نیست که همه بطور یکسان آن را مشاهده کنند و تجربه مشابهی از آن بدست آورند ، بنابراین در رویکرد طبیعت گرایانه مفروضه اصلی مورد تاکید آن است که واقعیت مورد مشاهده به تفسیر افراد و ذهنیت آنان بستگی دارد .
بطور کلی روش های تحقیق در علوم رفتاری را می توان با توجه به دو ملاک الف – هدف تحقیق ب- نحوه گردآوری داده ها تقسیم کرد .

منبع : گروه تحقیقاتی نخبگان برتر – انجام پایان نامه – انجام مقاله – انجام پروپوزال