×

مزایا و معایب طیف بوگاردوس

 

گروه تحقیقاتی نخبگان برتر:

همان طور که در مطالب قبل بیان کردیم کاربرد این طیف در مواقعی است که مثلا دو گروه مختلف با دو فرهنگ و زبان متفاوت در کنار هم زندگی می کنند و یا در مواقعی که مردمی از ملیتهای گوناگون و با فاصله جغرافیائی در جریان روابطی متقابل قرار میگیرند (مثلا در سنجش نگرش به شغل/ طبقه اجتماعی/ گروههای مذهبی) این طیف بکار می رود .

هدف طیف بوگاردوس سنجش میزان فاصله اجتماعی گروهها می باشد.

این طیف در یک مقیاس تر تیبی (تمایل کامل/ تمایل متوسط/ تا حدودی/ عدم تمایل) میزان تمایل یک گروه را نسبت به سایر گروهها می سنجد.

 

نحوه کاربرد:

تهیه جدول استخراج داده ها

فقط گویه هایی که بیانگرتمایل هستند مورد توجه قرار می گیرندوبه منفی ها توجه نمی شود.

شماره هرگویه در“درصد” افرادی که با آن گویه موافق  بوده اند ضرب می شود.

حاصلضرب ها را با هم جمع کرده و این عدد بیانگر گرایش پاسخگویان است.

 

معایب

۱- امکان تأثیرپذیری از ارزشهای خاص یکنفر

نابرابری فاصله ها

۲- عدم شناخت علل و عوامل در شکل گیری عقاید

۳- قصور محقق در تدوین گویه ها

۴- کم بودن گویه ها و فواصل نامتساوی گویه

مزایا

۱- امکان سنجش میزان وجهه یک فرد یا گروه

۲- امکان سنجش مباحث حساس

منبع : گروه تحقیقاتی نخبگان برتر – انجام پایان نامه – انجام مقاله – انجام پروپوزال