×

مدل ناپارامتریک

گروه تحقیقاتی نخبگان برتر:

برای اینکه به یک تصمیم عینی در مورد تأیید یا عدم تأیید یک فرضیه بوسیله مجموعه ای از داده ها برسیم باید روشی عینی برای قبول یا رد یک فرضیه داشته باشیم.در اینجا تأکید روی عینی بودن به این دلیل است که یکی از نکات لازم در مورد روش علمی اینست که از طریقی به نتایج علمی برسیم که همگانی بوده و بوسیله هر محقق کارآمد دیگری نیز قابل تکرار باشند.

این روش عینی با یستی مبتنی بر اطلا عا ت بد ست آمده از تحقیق، و با قبول این ریسک با شد که ممکن ا ست تصمیم ما در مورد فرضیه وضع شده نا درست باشد . روش عینی ذ کر شده معمولاً شامل یک

دسته اعمال قدم به قدم است. در اینجا ما این اعمال را بترتیب عملکرد آنها می آوریم :

۱- فرضیه پوچ (صفر)  خود را اعلام کنید.

۲- یک آزمون آماری (بهمراه مدل آماری مربوط به آن)برای آزمودن فرضیه پوچ خود انتخاب نمایید.از میان آزمونهای آماری گوناگونی که احتمال دارد برای امتحان فرضیه شما مناسب باشند آزمونی را انتخاب کنید که مدل آن بیشترین تطابق را با ؟ تحقیق شما داشته باشد(بر حسب مفروضاتی که کاربرد آن آزمون را مناسب می سازند)و الزامات اندازه گیری آن با اندازه ها و مقیاسهای بکار رفته در تحقیق شما تطبیق کند.

۳- یک سطح معنی داری و یک حجم نمونه برای تحقیق خود مشخص کنید.

۴- نحوه توزیع نمونه گیری آزمون آماری را تحت فرضیه پوچ پیدا کنید(یا فرض کنید).

۵- بر اساس بندهای ۴،۳،۲ بالا ناحیه رد کردن فرضیه پوچ  را معین کنید.

۶- مقدار آزمون آماری را با استفاده از داده های نمونه(یا نمونه های)خود محاسبه کنید.

اگر مقدار بدست آمده در فاصله رد کردن معین شده شما است، تصمیم این است که فرضیه پوچ را رد کنید؛ اگر مقدار بدست آمده در خارج از فاصله رد کردن است تصمیم  باید این باشد که فرضیه پوچ در آن درجه معنی دار بودن که شما انتخاب کرده اید قابل رد شدن نیست.

منبع : گروه تحقیقاتی نخبگان برتر – انجام پایان نامه – انجام مقاله – انجام پروپوزال