×

متن اصلی پایان نامه

گروه تحقیقاتی نخبگان برتر:

متن اصلی پایان نامه از قسمت های زیرتشکیل شده است:

مقدمه

در این قسمت درباره ی اهمیت موضوع,فرضیات,موضوع تحقیق در زمینه پایان نامه ارائه می شود.در این قسمت به جزئیات کلی بیشتر اشاره می شود.

در مقدمه نه تنها دلیل انتخاب پایان نامه بلکه هدف از اجرای پژوهش باید بیان شود.در مقدمه تمامی کلیت موضوع پایان نامه بیان می شود.باید به گونه ای بیان شود تا خواننده از کلیت موضوع پایان نامه مطلع شود.و به موضوع پایان نامه علاقه مند می شود.
 ﻓﺼﻞ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻨﺪی ﻣﺘﻦ ﭘﺎﻳﺎن نامه 

با نظر استاد راهنما تعداد فصل ها و عناوین تعیین می شود.
ﻧﺘﻴﺠﻪ گیری و ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات

با توجه به موضوع و محتوای پایان نامه نتیجه گیری و پیشنهادات ارائه می شود.
 ﻧﺤﻮه اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ آﺛﺎر در ﭘﺎﻧﻮﺷﺖ یا پاورقی

اطلاعات زیر در بخش پانوشت قرار می گیرد:
۱٫پانویس توضیحی

برای معادل اصطلاحات خارجی,توضیحات اجمالی در خود متن بیان نشده است.

توضیحات طولانی در قسمت انتهای فصول منتقل می شوند.

۲٫پانویس ارجاعی

مشخصات منابع در این قسمت عنوان می شود.نکاتی در پانویس ارجاعی وجود دارد که به آن اشاره می کنیم:

الف)مشخصات منابع به دوصورت در پاییین صفحه ذکر میشود:

۱٫کتاب:نام و نام خانوادگی,عنوان کتاب:(مصحح و مترجم و …),نوبت چاپ( محل نشر:ناشر,سال نشر)شماره جلد, صفحات مورد ارجاع

۲٫مقاله:نام ونام خانوادگی,”عنوان مقاله”نام نشریه,دوره,شماره,ماه/سال,صفحات مورد ارجاع

ب)اگر از منبعی در پانویس استفاده شدذکر شماره صفحه عنوان می شود.اگر از کتاب و یا منبع دیگر استفاده شد باید اطلاعات کتاب به طور کامل توضیح داده شود.

ج)در صورتی که میان چند ارجاع به یک منبع ,ارجاع به منابع دیگر صورت گیرد ذکر نام پدیدآورنده و شماره صفحه کافی است.

د)در صورتی که ارجاع به قرآن باشد فقط نام سوره و شماره آیه کافی است.

ه)اگر کتاب و یا مقاله در پانوشت سه مؤلف بیشتر داشته باشد نام و نام خانوادگی مؤلف اول-طبق شناسنامه کتاب یا مقاله وﻛﻠﻤﻪ   دﻳﮕﺮان ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه اطلاعات کتاب شناختی آورده شود.

 

منبع : گروه تحقیقاتی نخبگان برتر – انجام پایان نامه – انجام مقاله – انجام پروپوزال