×

ماتریس همبستگی

گروه تحقیقاتی نخبگان برتر:

اولین و مهمترین نکته در بکارگیری تحلیل عاملی، محاسبه ماتریس همبستگی است.

تحلیل عاملی روشی آماری و چند متغیری است که در تحلیل مربوط به جداول یا ماتریس های همبستگی به کار گرفته می شود. این ضرایب که معمولا ضرایب همبستگی گشتاوری هستند، اگرچه در تحلیل مورد بحث از سایر شاخص های همبستگی مانند کوواریانس نیز می توان استفاده کرد. در بسیاری از کاربردهای تحلیل عاملی، متغیرها نمره های حاصل از آزمون های تربیتی یا روان شناختی هستند. با وجود این، روش های تحلیل عاملی بسیار کلی هستند، به طوری که می توان آن ها را برای همبستگی های بین متغیرهایی از هر نوع، مانند متغیرهای اقتصادی، مردم شناسی، فیزیولوژیکی، هواشناسی یا فیزیکی مورد استفاده قرار داد. بازبینی مستقیم ماتریس های مربوط به ضرایب همبستگی، به وضوح نشان می دهد که تفسیر شهودی ساده ای از الگوی روابط بین متغیرها امکان پذیر نیست. در چنین موقعیتی،محقق به روشی از تحلیل نیاز دارد که تفسیر معنادار متغیرهایی که با هم ارتباط دارند، کمک کند. تحلیل عاملی، روشی برای دستیابی به چنین منظوری است.

برای محاسبه ماتریس همبستگی باید مشخص شود که آیا هدف محاسبه همبستگی بین متغیرها است یا محاسبه همبستگی بین پاسخگویان. باید در نظر داشته باشید که اگر تلخیص متغیرها مدنظر باشد بایستی همبستگی بین متغیرها محاسبه شود. که در اینصورت تکنیک مورد استفاده تحلیل عاملی نوع Rنامیده می شود.

اما در صورتی که هدف از تحلیل عاملی ترکیب و طبقه بندی پاسخگویان در گروه های مختلف باشد، ماتریس همبستگی بین پاسخگویان محاسبه و بکار گرفته می شود؛ و از آن به تحلیل عاملی نوع Qیاد می شود.

البته این روش به دلیل مشکل بودن کمتر مورد استفاده قرار می گیرد و بجای آن از روش هایی مانند تحلیل خوشه ای یا گروه بندی سلسله مراتبی استفاده می گردد.

بهتر است بدانید که یکی از روش های انتخاب متغیرهای مناسب در تحلیل عاملی استفاده از ماتریس همبستگی می باشد. از آنجایی که اساس تحلیل عاملی بر همبستگی بین متغیرها اما از نوع غیر علی استوار است، بنابراین در این روش ماتریس همبستگی بین متغیرها محاسبه می شود.

ماتریس همبستگی با نمایش میزان رابطه بین متغیرها موجب شکل گیری خوشه هایی می شود به طوری که متغیرهای درون هر خوشه با یکدیگر همبستگی دارند ولی بین متغیرهای موجود در خوشه های مختلف همبستگی وجود ندارد.

منبع : گروه تحقیقاتی نخبگان برتر – انجام پایان نامه – انجام مقاله – انجام پروپوزال