×

کارکردهای پیشینه تحقیق

 

معیارهایی برای قضاوت پیرامون پیشینه تحقیق

۱- جستجوی منابع هر چه مرتبط تر با موضوع ومساله تحقیق

۲- جستجوی منابع معتبرتر

۳- جستجوی منابع اصلی

۴- جستجوی منابع جدیدتر

 

کارکردهای پیشینه تحقیق

۱- محدود کردن و صورت بندی جدید مساله تحقیق( اصل تحدید مساله)

۲- تعیین درجه مهم بودن متغیرها

۳- پیدا کردن روشهای جدید

۴- اجتناب ازبه کار بردن روشهای بی نتیجه

۵- ایجاد بینش نسبت به روشها

۶- پرهیزاز تکرارکارهای انجام شده

۷- آگاهی بردرجه مهم بودن مساله

 

پژوهش گر، نیاز دارد که با مراجعه به مدارک و اسناد، پیرامون موضوع و مسئله ای که برای تحقیق انتخاب کرده است، آگاهی خود را بسیار بیشتر گسترش دهد.

در این صورت می تواند در پرتو اطلاعات به دست آمده، مسئله تحقیق و متغیر های خود را دوباره تعریف و معین کند و کرانه های آنها را مشخص سازد.

این امر به او کمک می کند تا تحقیقات خود را در راستای مجموعه پژوهش های هم خانواده قرار دهد و آن را با دستاوردهای تحقیقاتی دیگران هماهنگ کند.

هدف از گنجاندن بخش پیشینه تحقیق، عبارت است از:

  • برقراری ارتباط منطقی میان اطلاعات پژوهش های قبلی با مسئله تحقیق.
  • دست یابی به چارچوب نظری و یا تجربی برای مسئله تحقیق.
  • آشنایی با روش های تحقیق مورد استفاده در پژوهش های گذشته.