×

قواعد ویرگول در مقاله

قواعد ویرگول

۱ ویرگول نشانه مکث کوتاه است که با توجه به نوع متن و نوع مخاطب، برای درست و روان خواندن نوشته، در حد اعتدال به کار برده می شود. در برخی موارد استفاده از آن ضرورت دارد که به برخی از آنها اشاره می گردد:

الف) در بین دو کلمه که احتمال دارد خواننده آن ها را به هم اضافه کند: امام، امت اسلام را زنده کرد.

ب) در دو طرف عطف بیان و بدل نیز معمولاً به کار می رود: شریعتمداری، مدیر مسؤل روزنامه کیهان، درباره مسائل جاری گفت . . .

ج) بین چند کلمه یا گروه که در کنار هم بیایند و از نظر دستوری دارای یک نقش باشند، از ویرگول استفاده می شود و دو واحد آخری با «و» به هم عطف می شوند: مردی مؤدب، فروتن، مهربان و نیکوکار بود.

د) در میان عبارت ها و جمله های غیر مستقل و وابسته: معمولاً پیش مردم ظاهربین، دانشمند واقعی کسی است که…

ر) برای جدا کردن اجزای آدرس ها: قم، بلوارامین، روبروی راهنمایی و رانندگی، مؤسسه پژوهشی حوزه و دانشگاه.

ص) بعد از کلمه ها و عبارت های ربطی مانند: با این همه، به هر حال و… و قیدی، مانند: اولاً، ثانیا، بلی، خیر و…

.نقطه ویرگول (؛)

نقطه ویرگول برای مکث های طولانیتر و حدفاصل بین ویرگول و نقطه است و به نقطه نزدیک تر است که موارد کاربرد آن به شرح زیر است:

الف) قبل از کلمه ها و عبارت های توضیحی مانند: (مثلاً، یعنی، اما و… ) اگر به مفهوم جمله قبل برگردد: شیخ الرئیس گفته است که: «از گاو می ترسم؛ برای اینکه گاو شاخ دارد و عقل ندارد»؛ یعنی اینکه از قدرتمند کم عقل باید گریخت.

ب) اجزای وابسته به یک موضوع کلّی، هرگاه به صورت جمله های متعدد ظاهرا مستقل بیان شود: فراق، کوه را هامون کند؛ هامون را جیحون کند؛ جیحون را پرخون کند؛ پس با این دل ضعیف چون کند؟

ج) هرگاه در بین اجزای قسمتهای مختلف یک جمله، ویرگول های متعدد به کار رفته باشد، نقطه ویرگول برای جدا کردن مجموعه آن قسمت ها از یکدیگر به کار می رود: محمد، احمد، حسن؛ علی و محمود را زدند.

د) هرگاه موضوع یک جمله کامل، فهرست وار دسته بندی شده باشد، پس از پایان هر دسته، نقطه ویرگول، و در آخرین دسته، نقطه می آید؛ مانند:

ساختمان واژه های فارسی، چند صورت است: ۱ )ساده: گل، دل، خرد؛ ۲ )پیشوندی: همدلف بینوا، نادان؛ ۳ )پسوندی: کارگر، شنونده؛ ۴ )مرکب: گلخانه، دلنواز، سخنگو؛ ۵ )گروهی: بی دست و پا، آب از سرگذشته.

 

<strong>منبع : گروه تحقیقاتی نخبگان برتر – انجام پایان نامه – انجام مقاله – انجام پروپوزال</strong>