×

قواعد تجزیه و تحلیل

گروه تحقیقاتی نخبگان برتر:

قواعد تجزیه و تحلیل

 

۱- مقوله ها باید بر پایه مقصود و مساله پژوهش مشخص شود:

یعنی اگر مقوله بند یها مبتنی بر الزامات مساله پژوهش نباشد هیچ گونه جواب مناسب و کافی برای پرسش های پژوهش بدست نخواهد آمد.

۲- مقوله ها فراگیر باشد:

مقصود آن است که همه آزمودنی ها یعنی همه اعضای مجموعه مرجع  u باید بکارگرفته شود.

۳- مقوله ها ناسازگار و مستقل از یکدیگر هستند:

مقصود آن است که هر عضو مجموعه مرجع u باید به یک خانه  از مدل تحلیلی اختصاص داده شود .

۴- هر مقوله از یک اصل دسته بندی کننده مشتق می شود:

بیان می کند هر مقوله (متغیر) باید حاصل یک اصل دسته بندی کننده باشد .

چند نکته قواعد تجزیه و تحلیل:

  • در روند تجزیه و تحلیل فاصله، میزان متناسبی از اطلاعات را ارایه دهید. اگر بیش از حد به جزئیات بپردازید، موضوع برای تصمیم‌گیری گیج‌کننده خواهد شد، اما اگر اطلاعات کافی ندهید، تصمیم‌گیری ناقص خواهد بود.
  • هنگامی که وضعیت آینده و وضعیت فعلی خود را تجزیه و تحلیل می‌کنید، از معیارهای کمّی برای اندازه‌گیری اطلاعات استفاده کنید. اگر اطلاعاتی را بررسی می‌کنید که با معیارهای کمّی قابل اندازه‌گیری نیستند، در توضیح آنها، از عبارات کلی استفاده کنید .
  • همچنین به یاد داشته باشید که ارزیابی شما از وضعیت فعلی و وضعیت مطلوب، می‌تواند کمّی و کیفی باشد.

 

منبع : گروه تحقیقاتی نخبگان برتر – انجام پایان نامه – انجام مقاله – انجام پروپوزال