×

قلمرو مکانی تحقیق (جامعه آماری)

گروه تحقیقاتی نخبگان برتر:

جامعه آماری به مجموعه افراد، اشیاء و یا به طور کلی پدیده های اطلاق می شود که محقق می تواند نتیجه مطالعه خود را به کلیه آنها تعمیم دهد. جامعه آماری تحقیق با یک یا چند صفت مشترک شناسایی می شود.

 

نمونه در جامعه آماری

چنانچه جامعه آماری مورد نظر شما بزرگ باشد ؛ محقق با توجه به محدودیت امکانات ناچار است از بین افراد جامعه تعداد مشخص و محدودی  را به عنوان نمونه انتخاب کند.

می تواند با مطالعه این جمع محدود ،ویژگیها و صفات جامعه را مطالعه کرده ، شاخصها و اندازه های آماری آن را محاسبه کند.

به این جامعه محدود ،از میان جامعه بزرگ نمونه می گویند که باید در انتخابش دقت زیادی شود.

 

قلمرو مکانی تحقیق (جامعه آماری)

 

شناخت ازمکانی که پژوهش درآن صورت گرفته می تواند به دوشکل می تواند در قضاوت خواننده نسبت به دستاوردهای تحقیق نقش داشته باشد:

الف:آگاهی پیشینی

خواننده بامکانی که تحقیق درآن صورت گرفته آشنایی دارد و همین شناخت می تواند موجبات تقویت یا تضعیف یا عدم باور نسبت به دستاوردهای تحقیق فعلی را ایجاد کند.

ب:آگاهی پسینی

با ایجاد شناخت درخواننده نسبت به مکانی که پژوهش درآن صورت گرفته   است ،این شرایط فراهم می آید تا او بتواند روشهای انجام کار،آزمودنیها ،نتایج وتعمیم ها را در بستر خود موردتوجه قرار دهد و از این طریق آگاهی بیشتری  نسبت به  تحقیق پیدا کند.

 

 

منبع : گروه تحقیقاتی نخبگان برتر – انجام پایان نامه – انجام مقاله – انجام پروپوزال