×

قلمرو زمانی و روش نمونه گیری پایان نامه

 گروه تحقیقاتی نخبگان برتر:

قلمرو زمانی در پایان نامه نویسی

پژوهشگر توضیح می دهدکه این تحقیق درچه فاصله زمانی صورت می گیرد. ضرورت بیان قلمرو زمانی بیشترازآن جهت است که خواننده درنهایت با توجه به مقطع زمانی که تحقیق انجام شده است می توانددررابطه با تحلیلها واستنتاج هایی که پیرامون فرضیه ها صورت گرفته است برداشت های بهتری پیدا کند ودر واقع نقش حوادث ،اتفاقها،روندهای اقتصادی ، شرایط  سیاسی- اجتماعی ،روحیه ملی …. رادرنتایج تحقیق بازشناسی کند.

 

روش نمونه گیری و تعیین حجم نمونه

نمونه گیری یعنی انتخاب تعدادی از افراد از یک جمعیت مشخص و تعریف شده علت نمونه گیری آن است که اولاً مطالعه در کل جمعیت بسیار پر هزینه و اتلاف کننده زمان است . ضمن اینکه در بسیاری از موارد نمی تواند جمعیت را به طور دقیق تعیین نمود.

 

محقق باید با توجه به مقتضیات روش تحقیق ،ماهیت داده ها، نوع ابزار گردآوری آنها و ساختار جامعه آماری و ….نمونه ای را که معرف کیفیات وکمیات جامعه باشد انتخاب نماید ،در این گزینش باید به نکات زیر توجه داشته باشد:

الف)نمونه بایستی با توجه به اهداف تحقیق انتخاب شود.

ب)رعایت انصاف وعدم اعمال ذهنیتها شرط اساسی است .

ج)عواملی درتعیین حجم یا اندازه نمونه مؤثرند.

 

در کلیت بایدبسته به نوع تحقیق و پایان نامه شیوه خاصی برای نمونه گیری انتخاب کرد و پس از مشخص کردن اندازه نمونه ای که در معرف صحیحی برای جامعه باشد به عمل نمونه گیری پرداخت.

 

روشهای نمونه گیری

روشهای نمونه گیری ، دو روش عمده برای نمونه گیری استفاده می شود که هر یک از آنها نیز روشهای خاص خود را دارد :

۱ . نمونه گیری احتمالی ( Probability Sampling)

نمونه گیری احتمالی شامل چند روش نمونه گیری است که عبارت است از :

– نمونه گیری تصادفی ساده ( Simple Random Sampling)

– نمونه گیری تصادفی سیستماتیک ( Systematic Random Sampling)

– نمونه گیری طبقه ای ( Stratified Sampling)

– نمونه گیری خوشه ای ( Cluster Sampling)

– نمونه گیری چند مرحله ای ( Multistage Sampling)

 

۲ . نمونه گیری غیر احتمالی ( Nonprobability Sampling)

 

منبع : گروه تحقیقاتی نخبگان برتر – انجام پایان نامه – انجام مقاله – انجام پروپوزال