×

فواید پیش آزمون

گروه تحقیقاتی نخبگان برتر:

پیش آزمون غیر رسمی :

هدف اصلی در مرحله اول بررسی روایی محتوایی پرسشنامه و ارزیابی میزان انطباق سؤال های مطرح شده با موضوع تحقیق و توانایی گویه برای سنجش متغیرها و سازه های تحقیق، تعین نحجوه جمله بندی هر پرسش و بررسی این نکته که آیا دامنه پاسخ ها کافی است یا خیر، آیا لازم است سؤال های جدیدی اضافه شود یا برخی از گویه ها می بایست حذف گردند.

پیش آزمون رسمی :

در این مرحله بعد از کسب نظرات کارشناسان و خبرگان، در مورد پرسش ها تجدید نظر می شود. در این مرحله گردآوری اطلاعات در سطح محدودی انجام می گیرد ولی هیچ گونه تفاوتی با مرحله اصلی گردآوری اطلاعات ندارد. به عبارت دیگر افرادی که می بایست به پرسشنامه پاسخ دهند باید حدالامکان مشابه نمونه گیری واقعی انتخاب شوند. هدف اصلی پیش آزمون رسمی، بررسی الگوی پاسخ ها است، به همین دلیل نمونه پیش آزمون باید به حد کافی بزرگ باشد.

 

فواید پیش آزمون

آگاهی از صفات جامعه مورد مطالعه بویژه زمانی که پارامترهای جامعه دراختیار نیست

برآورد حجم نمونه

اصلاح روش گردآوری اطلاعات

اصلاح ابزارسنجش

اصلاح روش استخراج ،طبقه بندی وتجزیه وتحلیل

اطلاع از پاسخ های مورد انتظار

اصلاح روش های مصاحبه ومشاهده

 

منبع : گروه تحقیقاتی نخبگان برتر – انجام پایان نامه – انجام مقاله – انجام پروپوزال