×

خصوصیات فهرست جداول در پایان نامه

جداول پایان نامه

جداول سطر ها و ستون هایی  هستند که در آن تعدادی عدد و رقم طبقه بندی شده اند . این جدول ها براساس نوع مناسبت شان در متن پایان نامه یا رساله پراکنده هستند . گاهی اوقات ممکن است خواننده پایان نامه یا رساله بخواهند مستقیما بدون خواندن تمام صفحات پایان نامه یا رساله و بررسی تمام صفحات آن ، به جدول مورد نظر سریعتر دسترسی پیدا کنند. لذا ضروری است دانشجو یا پژوهشگر که فهرستی برای جدول های هر پایان نامه یا رساله فراهم کند. برای شماره گذاری جدولها می توان از سیاست بکارگرفته شده در فهرست اشکال استفاده کرد که در پست قبلی به آن اشاره کردیم.

 

منبع : گروه تحقیقاتی نخبگان برتر – انجام پایان نامه – انجام مقاله – انجام پروپوزال