×

فرضیه و متغییرها

 گروه تحقیقاتی نخبگان برتر:

برای هر هدف توصیفی یک سؤال و برای هر هدف تحلیلی یک فرضیه مطرح می شود.
فرضیه
فرضیه زمانی رخ می دهد که بتوان رابطه بین چند عامل را با مسئله مورد مطالعه پیشگویی کرد.و صحت آن از طریق آزمایش صورت می گیرد. به عبارت دیگر حدسی که محقق براساس تجارب خود و یا پیشینه ی موضوع بیان می کند.

ویژگی فرضیه های تحقیقی

۱٫این فرضیه ها باید به صورت خبری بیان شود.

۲٫ارتباط دو یا چند متغییر را بیان کند.

۳٫براساس مطالعات قبلی شکل بگیرد.

۴٫باید قابل آزمون باشد.

۵٫یک فرضیه علاوه بر سادگی باید کوتاه باشد و به راحتی درک شود.

۶٫فرضیات مختلف در یک طرح نباید باهم در تناقص باشند.

تعریف متغییرها

به مشخصه یک پدیده یا شی که قابل اندازه گیری باشد و  مقادیر مختلفی را پذیرا باشد.

انواع متغییرها

متغییرکمی-کیفی-مستقل – وابسته -زمینه ای-مداخله گر

متغییر کمی

به متغیرهایی که به صورت عدد می باشدبه این متغییر مربوط می شود.به دو دسته متغییر پیوسته و گسسته تقسیم می شود.که متغییر پیوسته مقادیر کسری را می پذیرد ولی متغییر گسسته این امکان را نداردو

متغییر کیفی

همان طور که از اسم این متغییر پیداست کیفیت در آن مطرح می باشد.

ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﻞ

زمانی که محقق تاثیر یک متغییر را با سایر متغییرها مورد بررسی قرار دهد به عبارت دیگر به عوامل احتمالی ایجاد آن را متغییر مستقل می گویند.

ﻣﺘﻐﯿﺮ واﺑﺴﺘﻪ

این متغییر از تاثیر متغییر مستقل نشات می گیرد.در کل بر اثر یک یا چند عامل به وجود می آید.

متغییر زمینه ای

طبق مطالعات صورت گرفته در جوامع انسانی  سنجش برخی از متغییرهای وابسته مورد استفاده ما قرار می گیرد.این متغییرها نه تنها به شناخت بهتر موضوع کمک می کند بلکه خصوصیات جامعه مورد مطالعه را توصیف می کنند.

متغییر مداخله گر

به متغییری که بر روی رابطه علت معمولی بین دو یا چند متغییر اثر می گذارد.و هم چنین باعث قوی و یا ضعیف شدن رابطه بین متغییرها می شود.

 

منبع : گروه تحقیقاتی نخبگان برتر – انجام پایان نامه – انجام مقاله – انجام پروپوزال