×

فرضیه پوچ

گروه تحقیقاتی نخبگان برتر:

می توان گفت فرضیه ها به دو دسته تقسیم بندی می شوند:

الف – فرضیه پژوهشی که در واقع عبارت است از جمله ای که رابطه میان دو متغیر را به صورت کاملا واضح و دقیق و گویا بیان می کند و به نحوی نشان دهنده انتظارات پژوهشگر از نتایج پژوهش می باشد.

نظریه و قوانین عمدتا مشتمل بر قضایای کلی و عمومی هستند و به مورد خاصی تعلق ندارند و می توانند مصادیق زیادی داشته باشند . در حالی که فرضیه حالت کلی ندارد و مختص مساله تحقیق است که از قضایای کلی ناشی می شود ولی در یک قلمرو خاص شکل میگیرد .

نظریه و قوانین عمدتا مشتمل بر قضایای کلی و عمومی هستند و به مورد خاصی تعلق ندارند و می توانند مصادیق زیادی داشته باشند . در حالی که فرضیه حالت کلی ندارد و مختص مساله تحقیق است که از قضایای کلی ناشی می شود ولی در یک قلمرو خاص شکل میگیرد .

فرضیه پوچ فرضیه ای است به معنای عدم وجود تفاوت.این فرضیه معمولاً به این منظور طرح می شود که بعداً آنرا رد کنیم وقتی که فرضیه پوچ رد شد، فرضیه مقابل انرا که با نشان داده می شود ممکن است مورد قبول واقع شود.در واقع فرضیه مقابل فرضیه پوچ همان”فرضیه تحقیق”مورد نظر آزمایشگر یا محقق است که بصورتی عینی بیان شده است.این فرضیه تحقیق پیش بینی است که از نظریه تحت آزمایش محقق بدست آمده است.

منبع : گروه تحقیقاتی نخبگان برتر – انجام پایان نامه – انجام مقاله – انجام پروپوزال