×

عوامل موثر بر پایایی و روایی

گروه تحقیقاتی نخبگان برتر:

"<yoastmark

جهت بررسی عوامل موثر بر پایایی و روایی ابتدا به تعریف این دو مفهوم می پردازیم. قابلیت اعتماد (پایایی یا Reliability)  و همچنین اعتبار (روایی یا Validity) یک پرسشنامه یا ابزار اندازه گیری، از موضوعات بسیار مهم در امر جمع آوری اطلاعات و مشاهدات می‌باشد که متاسفانه گاهی مورد غفلت قرار می‌گیرد.

پایایی عبارت است از درجه توافق دو اندازه گیری مستقل و جدا از هم از یک چیز. این توافق معمولاً به صورت ضریب همبستگی بین آن دو اندازه گیری می شود. پایایی عبارت است از میزان همبستگی بین نتایج حاصله از دو بار اندازه گیری که به طور مستقل و جداگانه بر روی متقاضیان صورت می گیرد. به کمک پایایی می توان به میزان خطا پی برد.

روایی عبارت است از درجه ای که  آزمون یا اندازه گیری به مقدار واقعی نزدیک است. روایی یک آزمون یا وسیله اندازه گیری به روش های مختلفی قابل ارزیابی است. روایی همانند پایایی به وسیله ضریب همبستگی بیان می شود.

عوامل متعددی بر پایایی و روایی مؤثرند از جمله :

تعریف نشدن اصطلاحات

عدم توجیه پرسشگران

عدم تجانس وهمگونی پاسخگویان

تغییرشرایط وزمینه های اجرای پرسشگری

وضعیت ظاهری ودرونی ابزار

عدم تناسب مراحل مختلف فرآیند تحقیق

منبع : گروه تحقیقاتی نخبگان برتر – انجام پایان نامه – انجام مقاله – انجام پروپوزال