×

عوامل مؤثر در تعیین حجم یا اندازه نمونه

گروه تحقیقاتی نخبگان برتر :

برای تحقیق خود به چه تعداد پاسخگو نیاز دارید؟ محاسبه حجم نمونه یک چالش همیشگی برای پژوهشگران بوده است. واضح است که یک نمونه‌ی بزرگ می‌تواند به نتایج دقیق‌تر بیانجامد، ولی افزایش حجم نمونه معمولاً هزینه‌بر است.

با استفاده از روش‌های آماری می‌توان تا حد زیادی نسبت به محاسبه حجم نمونه کافی با در نظر گرفتن سطح اطمینان مشخص، مطمئن بود. قبل از محاسبه حجم نمونه باید چند شاخص را درباره جامعه هدف و نمونه خود تعیین کنید.

 

سوگیری (جهت گیری )

دو اصل عمده ، تمام روشهای نمونه گیری را تحت تاثیر قرارداده است ،ابتدا احتراز ازسوگیری درفرآیند انتخاب سپس افزایش دقت درکلیه مراحل .

 

سوگیری درنمونه گیری به صورتهای زیر حاصل  می شود:

۱- نمونه گیری بایک روش غیر تصادفی انجام شود.به این معنا که روش به کار برده شده به صورت آگاهانه (غیرآگاهانه)تحت تاثیر انسان قرارگرفته شود.

۲-چارچوب انتخاب (مربوط به جامعه )که به عنوان وسیله ای برای انتخاب اعضای نمونه به کار گرفته می شود،شامل کلیه اعضای جامعه نباشد.

۳-مواقعی که دسترسی به بعضی از اعضای جامعه غیر ممکن بوده یا برخی از اعضا علاقمند به همکاری نباشد.

 

عوامل مؤثر در تعیین حجم یا اندازه نمونه

اهداف تحقیق

روش تحقیق وروش های آماری وابسته به آن

امکانات مالی وزمانی محقق

حجم جامعه مادی

نحوه کنترل متغیرها

میزان تاثیر پذیری متغیر وابسته ازمستقل

درصد خطاپذیری ازنتایج

ناهمگونی شدید متغیرها وعوامل مورد مطالعه درجامعه مادر

میزان روایی وپایایی وسایل اندازه گیری متغیر وابسته

 

منبع : گروه تحقیقاتی نخبگان برتر – انجام پایان نامه – انجام مقاله – انجام پروپوزال