×

طیف ها نیز بی عیب نیستند

گروه تحقیقاتی نخبگان برتر :

طیفها نیز بی عیب نبودند، عیوب اصلی آنها چنین است:

   بعد توصیفی دارند، یعنی صرفاً واقعیت را در سطح می شناسند.

  • از استاندارد کردن موقعیت مطالعه در آنان خبری نیست. بدرستی می دانیم تکمیل یک پرسشنامه توسط یک فرد معین در زمانهای مختلف(کار، استراحت و….)نتایج متمایزی ببار می آورد.
  • از استاندارد کردن شرایط پیشین در آنان خبری نیست. می دانیم طرز برخورد فرد با پدیده مورد مطالعه در گذشته می تواند در اندیشه اش تاثیرگذار باشد. بعنوان مثال، چنانچه ارزیابی کار توسط دانشجویان مورد توجه باشد، دانشجویان چگونه باید در مورد او نظر بدهند؟

آیا آنانکه اصلاً با او درسی نداشته اند؟

آیا آنانکه با او د رسی داشته و مرد ود شده اند؟

آیا آنانکه با او یک د رس داشته اند؟

  • در طیف ها بررسی عقاید و نظرات بدون توجه به پژوهشگر صورت می گیرد، لذا باید بررسی کرد که:

آیا پرسشنامه را خود شخص تکمیل می کند؟ چقدر فرصت

برای انجام آن دارد؟

آیا پرسشنامه را پرسشگر تکمیل میکند؟

آیا پرسشنامه در جمع تکمیل می شود؟

در پایان سخن، با توجه به عیوب برشمرده، طیفی پیشنهاد می شود که از جهاتی از عیوب طیفهای پیشین مصون باشد. اساس این طیف را مقیاس ساده(مقیاس فاشیسم) تشکیل می دهد که راس استکنر مطرح ساخت. فرض کنید، مطالعه ای در زمینه گرایش

به فاشیسم در نظر باشد، شیوه عمل بدین صورت است:

۱- در آغاز، فاشیسم تجزیه می شود، یعنی خصوصیات اصلی آن استخراج می گردد. مانند: ملی گرایی افراطی، امپریالیسم، نظامی گری، نژادپرستی …. سپس به وزن دادن این خصوصیات می پردازیم.

۲- پس از آنکه دقیقاً خصوصیات اصلی و کامل فاشیسم بدست آمد، از هر یک از این خصوصیات، شاخص یا معرف می سازیم. فرض کنید، برای اندازه گیری میزان گرایش به نژادپرستی شاخصهای زیر پذیرفته شوند:

– آیا معتقد به برتری نژادی هستید؟      بلی    خیر

اگر بلی، تا چه حد؟           بسیار زیاد              زیاد               تا حدودی

– نژاد برتر را کدام نژاد می دانید؟ نژادهای پست کدامند؟ (به ترتیب اولویت)

۱ …. ۲ …. ۳ ….

– معتقد ید نژاد برتر دارای چه خصوصیاتی است؟ (به ترتیب اولویت)

۱ …. ۲ …. ۳ ….

 

منبع : گروه تحقیقاتی نخبگان برتر – انجام پایان نامه – انجام مقاله – انجام پروپوزال