×

طیف گاتمن

گروه تحقیقاتی نخبگان برتر :

عبارات مقیاس گاتمن داراى ویژگى‌هاى ترتیب‌پذیرى و تجمع‌پذیرى است؛ یعنى اینکه عبارت‌ها از ترتیب منطقى برخوردار بوده در آغاز عبارتى قرار مى‌گیرد که مبین شدیدترین حالت گرایش مثبت یا منفى باشد و در عبارات بعدى بتدریج از شدت آن کاسته مى‌شود.

مقیاس گاتمن داراى یک خاصیت است که اگر پاسخگو با یکى از عبارت‌ها موافقت نمود، مشخص مى‌شود که با عبارت‌هاى ضعیف‌تر از آن نیز موافقت دارد و محقق مى‌تواند آنها را بحساب آورد.

این مقیاس شامل مجموعه ای از گویه هاست که در رابطه با نگرش فرد نسبت به یک موضوع تنظیم شده است. گویه ها برحسب دشواری، پیچیدگی یا ارزش وزنی مرتب می شوند و موافقت یا تأیید یک گویه، موافقت با سایر گویه های کم وزن تر را به دنبال دارد. در طیف گاتمن، هدف نهایی تنظیم سنجه ها، به نحوی کاملاً تراکمی است، بطوریکه اگر پنج سنجه خاص میزان محافظه کاری می سنجند، به ترتیب هر کس به بالاترین سنجه ها که نشان دهنده محافظه کاری است. پاسخ مثبت داد به چهار سنجه بعد نیز بطور مثبت پاسخ دهد. بعنوان مثال، اگر پاسخگویی به سنجه پنجم پاسخ منفی داد ولی به سنجه چهارم پاسخی مثبت دهد به سه سنجه بعدی نیز باید بطور مثبت پاسخ دهد، در غیر اینصورت بعد تراکمی سنجه ها از بین می رود (امری که سخت مورد احتراز گاتمن است) البته تحقیق این هدف در عمل کار ساده ای نیست و محقق باید چند اقدام پیاپی دست زند:

ابتدا با استفاده از منطق و استنتاج عقلی چنان سنجه ها را تهیه و تنظیم کند که واقعاً رده بندی تراکمی (انباشتی) داشته باشند.

سپس در یک تحقیق مقدماتی و به منظور شناسایی دقیق جای سنجه ها (بصورتیکه دقیقاً انباشتی باشند) آنانرا بر روی جمعیتی نمونه اعمال نماید و نتایج نظراتشان را روی مقیاس پیاده کند.

انتقاد اساسی در طیف  گاتمن این است :

 که پس از تدوین گویه ها خاصیت انباشتگی کاملاً اتفاق نیافتد.

۲-  دوم آن است که این مقیاس بی ثباتی دارد زیرا ممکن است یک طیف تهیه شده برای یک شرایط زمانی و مکانی دیگر غیر قابل استفاده باشد.

منبع : گروه تحقیقاتی نخبگان برتر – انجام پایان نامه – انجام مقاله – انجام پروپوزال