×

طیف لیکرت

گروه تحقیقاتی نخبگان برتر :

در نظر داشته باشید تهیه پرسشنامه و سایر ابزارهای سنجش،نقش مهمی در پژوهش‏های علوم اجتماعی،مدیریت و علوم رفتاری ایفا می‏ نمایند.

مقایس و پرسشنامه از جمله ابزارهای سنجش هستند .

این مقیاس ها گاه مترادف‏ و یکسان در نظر گرفته می‏ شوند.

جالب است بدانید اصطلاحات مقیاس و پرسشنامه قابل تبدیل به‏ یک‏دیگر هستند،اما تفاوت‏های قابل ملاحظه‏ای بین شیوه‏ های ساخت و کار آن‏ها وجود دارد.

 

طیف لیکرت

یک مقیاس فاصله ای است که از تعدادی عبارت و گزینه های جوابیه تشکیل شده است.

لذا مقیاس لیکرت مقیاس مرکب است.

گزینه های جوابیه در این مقیاس، معمولاً نشانگر میزان موافقت یا مخالفت پاسخگو نسبت به یک موضوع یا مفهوم معین، اعم از مثبت یا منفی است.

به دیگر سخن، از طریق این مقیاس می توان حساسیت، نگرش ، تعلق یا باور و احساسات پاسخگو را تعیین کرد.

دلیل این امر آن است که پاسخگویی که نسبت به یک موضوع خاص دارای حساسیت عاطفی کم یا تشدید باشد، این حساسیت را، خواه جنبه مثبت داشته باشد، خواه منفی، از طریق انتخاب عبا رات مربوط به موضوع مورد نظر از خود بروز خواهد داد.

هنگامیکه عبارات مقیاس براساس ارزشهای عددی مقیاس، امتیاز بندی شد و امتیاز هر پاسخ مربوط به هر سؤال یا عبارت مشخص شد امتیاز هر پاسخگو نسبت به هر عبارت تعیین می شود و امتیاز کل هر پاسخگو که مجموع امتیازهای او نسبت به تمامی عبارات است بعنوان پاسخ سنجیده هر پاسخگو در مورد موضوع یا مفهوم مورد نظر محاسبه می شود. آنگاه پاسخگویان را می توان بر حسب مجموع امتیازات یا مجموع ارزشهای عددی بدست آمده از مقیاس تفکیک کرد.

معیار اساسی برای ساختن عبارات در این مقیاس، ایده آلها و امور مطلوب است نه واقعیتها و موجودیتها . به سخن دیگر، آنچه باید باشد یا باید انجام گیرد معیار طرح عبارت است نه آنچه که هست یا انجام می شود.

گاه پیشنهاد می شود برای ساختن عبارات مبتنی بر رفتار مطلوب، لازم است در عبارت سازی واژه “باید بکار گرفته شود.

 

 

منبع : گروه تحقیقاتی نخبگان برتر – انجام پایان نامه – انجام مقاله – انجام پروپوزال