×

طیف ترکیبی

گروه تحقیقاتی نخبگان برتر:

طیف های ترستون، لیکرت و گاتمن هر یک جنبه های قوی و ضعیف دارند، برای دستیابی به یک طیف نسبتاً جامع ، می توان این طیف ها را با هم ترکیب کرد. مراحل این ترکیب به شرح زیر است:

۱- در آغاز تعداد نسبتاً زیادی گویه (تقریباً ۱۵۰ گویه) برای موضوع مورد نظر شناسایی شود.

۲- براساس طیف ترستون (به کمک داوران) ارزش طیف و تفاوت بین چارکها برای هر یک  از گویه ها تعیین شود.

۳- بهترین گویه انتخاب شود.

۴- سپس گویه های انتخاب شده را براساس طیف لیکرت (با پنج امکان پاسخ) به عده ای پا سخگو داده شود.

۵- بعد از اظهار نظرهای مرحله قبلی ضریب تبعیض گویه ها تعیین شوند.

۶- گویه ها یی که دارای بیشترین ضریب تبعیض هستند انتخاب می شوند.

۷- یک طیف یازده درجه ای مانند ترستون در نظر گرفته و از بین گویه های باقیمانده برای هر یک از درجات این طیف تعدادی مساوی، گویه برگزیده می شوند.

۸- پس از این مراحل گوناگون تصفیه، تعداد نسبتاً معدودی از گویه هایی که باقی می مانند براساس طیف گوتمن به یک عده پاسخگویی دیگر داده و پس از اظهارنظر، ضریب بازنمایی جدول گویه ها محاسبه شود.

بدین ترتیب قابلیت اعتمادوتک بعدی بودن طیف مشخص میشود.بدین معنی که مطمئن می شویم گویه های مزبور دقیقاً موضوع موردنظر را می سنجند.

 

 

منبع : گروه تحقیقاتی نخبگان برتر – انجام پایان نامه – انجام مقاله – انجام پروپوزال