×

طیف ترستون

گروه تحقیقاتی نخبگان برتر :

لوئیز ترستون بعنوان ابداع کننده این مقیاس مشهور است.این مقیاس شامل مجموعه ای از گویه ها است که برای سنجش برخی ازمفاهیم بکار میرود.درمقیاس ترسیون ازپاسخ دهنده خواسته می شود.

تا تمام مواردی را که با آنها موافق است مشخص سازد. امتیاز هر فرد در این مقیاس به وسیله تعداد گویه هایی که با آن موافق است تعیین می شود. برای ساختن مقیاس ترستون باید مراحل زیر رعایت شود:

الف – تهیه مجموعه ای از گویه هایی کوتاه ودقیق، که نشانگر طیفی از طرز فکر نسبت به پدیده یا حادثه خاصی باشد.

ب – طبقه بندی گویه ها روی یک مقیاس از یک تا یازده (از قویترین تا ضعیفترین) به وسیله یک گروه داور

ت – در نظر گرفتن توزیع ارزشهای مقیاسی  هر گویه و محاسبه میانه این توزیع

 

ث- گویه هایی که ارزش نیم دامنه چارکینصف دامنه بین ربع اول و سوم خیلی زیاد است باید حذف شود. دامنه بزرگ نشانگر اختلاف زیاد بین داوران است.

ج – گویه های باقیمانده را به نمونه ای از آزمودنی ها عرضه کرده واز آنان خواسته شود تا گویه هایی را که با آن موافق هستند علامت بگذارند. گویه هایی که از لحاظ آماری دارای هماهنگی درونی پایین است، حذف آنها شود.

چ – بایدازمیان گویه های باقیمانده آنهاییکه نیم فاصله چارکی آنها فواصل یکسانی را نشان می دهد، یکی انتخاب کرد.

در مقایسه با مقیاس لیکرت، ساختن مقیاس ترستون بسیار وقتگیر و دشوار است.

 

 

منبع : گروه تحقیقاتی نخبگان برتر – انجام پایان نامه – انجام مقاله – انجام پروپوزال