×

طیف بوگاردوس

گروه تحقیقاتی نخبگان برتر:

هدف از طیف بوگاردوس سنجش میزان فاصله اجتماعی گروهها می باشد.

این طیف در یک مقیاس تر تیبی (تمایل کامل/ تمایل متوسط/ تا حدودی/ عدم تمایل) میزان تمایل یک گروه را نسبت به سایر گروهها می سنجد.

این طیف در آغاز بوسیله بوگاردوس در مکتب شیکاگو ابداع گردید.

ادامه فعالیت جامعه شناسان این مکتب، برای حل مسایل شهری و مهاجرت خارجیها مورد استفاده قرار گرفت.

در این طیف، در یکسو تمایل(یا پذیرش کامل)ودر سوی دیگر عدم تمایل(رد/ انزجار) و در وسط آن تمایل متوسط تعیین شده است.

این طیف به هفت قسمت تقسیم شده:

بطوری که امان انتخاب بین دو کرانه برای پاسخگو وجود داشته باشد و بدین وسیله امکان سنجش دقیق تر فراهم آید.

بوگاردوس برای هر یک از هفت نقطه روی طیف یک جمله اظهاری یا گویه در نظر گرفت. فرض بر این است که اگر کسی با گویه اول موافق باشد با گویه های دیگر نیز موافق است بوگاردوس در تحقیق خود هفت گویه را در نظر گرفته بود (ازدواج – دوست صمیمی – همسایه – همکار – هموطن – میهمان – اخراج).

بوگاردوس سعی کرد شیوه ای را بیاید که بوسیله آن بتواند میزان تمایل یا عدم تمایل افراد نسبت به چیزی را بسنجد.

بدین منظور طیفی را در نظر گرفت که در یک سوی آن (منتها الیه چپ) تمایل یا پذیرش و در سوی دیگر (منتها الیه راست) عدم تمایل یا انزجار و وسط آن تمایل متوسط تصور شده بود.

سپس این طیف را به هفت قسمت تقسیم نمود که بطوریکه امکان انتخاب فی ما بین برای پاسخگو وجود داشته باشد و امکان سنجش دقیق تر فراهم شود.

این مقیاس کاربرد وسیعی در سنجش نگرش مردم نسبت به گروههای دیگر دارد. در آن  از پاسخگو خواسته می شود درباره گروه های خاصی اندیشیده و نظر دهد.  در صورت برخورد با اعضای هر قومی حاضر به چه نوع تعامل اجتماعی با آنهاست .

کاربرد این مقیاس در تحقیقات مدیریتی می تواند در رابطه با سنجش میزان تمایل افراد با گروههای کاری از قومیتهای مختلف (طبقات اجتماعی) در یک محیط سازمانی باشد.

 

منبع : گروه تحقیقاتی نخبگان برتر – انجام پایان نامه – انجام مقاله – انجام پروپوزال