×

مزایا و معایب طیف اوگوزد

مزایا و معایب طیف اوگوزد

مزایا و معایب طیف اوگوزد

مزایای طیف اوگوزد

از مزایای این طیف این است که پاسخگویان به هنگام گزینش، دیگر راه ها یا شقوق عمل یا واقعیت را می توانند در نظر بگیرند. به عنوان مثال: اگر قرار است مسائل مدرسه ای در یک محله محروم مورد مطالعه قرار گیرد سؤال می شود، آب لازمتر است یا برق؟ آب لازم تر است یا آسفالت؟ آب لازمتر است یا دستگاه حرارت مرکزی؟ و ….

 

معایب طیف اوگوزد

۱- عقاید را مورد سنجش قرار نمی دهد و فقط رده بندی افراد از آنها بدست می آید.

۲- جهات مختلف شخصیت را مقایسه نمی کند، فقط خواسته می شود یک فرد را بطور کلی با دیگران مقایسه کنند. در حالی که ممکن است داوطلب یک، از نظر امانت خوب از داوطلب۲ باشد اما از نظر نظم، داوطلب شماره ۲ از ۱ بهتر باشد.

۳- به حریم چراها یا علیت وارد نمی شود و فقط تصویر سطحی دیدگاه ها مطرح می شود.

۴- در صورتی که تعداد موضوع هایی برای مقایسه داده شده زیاد باشد کار زیادی را می طلبد و نتیجه خوبی نیز بدست نمی دهد.

 

منبع : گروه تحقیقاتی نخبگان برتر – انجام پایان نامه – انجام مقاله – انجام پروپوزال