×

طیف اوگوزد

گروه تحقیقاتی نخبگان برتر:

شناخت و اندازه گیری تمایز معنایی

هدف اصلی طیف اوگوزد ، شناخت و اندازه گیری تمایز معنایی است و اساس آن معناشناسی تفاوتی می باشد. در سال ۱۹۵۷ اوزگود و همکارش در تحقیقی با نام ”اندازه گیری معنا” درصدد برآمدند در زمینه پاسخ های بدست آمده از طریق پرسشنامه ها به تعمق پردازند. به نظر آنان کلمات، علامات خارجی یا عبارات در ذهن هر کس اندیشه ای خاص پدید می آورند و باید توان دریافت و سنجش ها معناها را احراز کرد.

در راه تحقق این هدف از شیوه های گوناگون استفاده می شود:

۱- صفات دو قطبی
۲- تحلیل معنایی
۳- تحلیل عبارات
۴- مقایسه های زوجی

در صفات دو قطبی

با این شیوه، در صورت مقایسه دو قوم، یا دو پدیده، بدین طریق باید عمل کرد:
۱- موضوع های مورد تحقیق را بدقت مشخص نمود.
۲- شاخصها یا ابزار سنجش بدقت تعیین شود.
۳- جمعیت نمونه بدقت مشخص گردد.
۴- هرسنجه را به جمعیت نمونه ارائه کرد و پدیده مورد نظر را باتوجه به این شاخص نمره گذاری نمود.
۵- عدل نمرات بدست آمده محاسبه گردد.
۶-کل معدلها در یک جدول جای داده شود.
۷- در پایان منحنی اندیشه را ترسیم نمود.

 

منبع : گروه تحقیقاتی نخبگان برتر – انجام پایان نامه – انجام مقاله – انجام پروپوزال