×

طریقه کلی خواندن جدول

 

گروه تحقیقاتی نخبگان برتر:

روش دیگر نوشتن بخش اعظم تحقیق درباره یک متغیر این است که از یک جدول خلاصه تحقیقات پیشین استفاده کنید .

پس از تخمین تعداد فرضیه‌هاى مورد نیاز، محقق باید آنها را بصورت ساده، روان و کوتاه به شکلى تدوین کند که:

اولاً مبین وجود رابطه بین متغیرها یا چگونگى وضعیت پدیده‌ها و اشیاء باشد؛

ثانیاً آن را به‌شکل جملهٔ خبرى صورت‌بندى کند؛

ثالثاً مى‌تواند در آغاز جمله از عبارت به‌نظر مى‌رسد استفاده نماید؛

به عنوان مثال فرضیهٔ مربوط به تأثیر متغیر مستقل شغل در متغیر تابع مهاجرت را مى‌تواند به این شکل تدوین کند: بنظر مى‌رسد عامل کمبود شغلِ درآمدزا در سکونت‌گاه‌هاى روستایى شهرستان الف، در مهاجرت روستائیان به سکونت‌گاههاى شهرى تأثیر دارد.
پس از آن‌که محقق فرضیه یا فرضیه‌هاى تحقیق خود را تدوین و صورت‌بندى کرد آنگاه با تشکیل جدولى  به ارزیابى آنها مى‌پردازد.

نکتهٔ قابل توجه این است که لازم است واژه‌هاى اختصاصى و تخصّصى فرضیه تعریف شود، هرچند تعریف واژه‌هاى عادى یا متداولى که در فرضیه بکار مى‌رود، ضرورتى ندارد.

 

استفاده از جدول، روش بسیار مؤثری برای کمک به خواننده است تا بخش اعظمی از تحقیق مرتبط با یک متغیر را در ذهن مجسم کند.

 

طریقه کلی خواندن جدول

۱- عنوان جدول رابه طور دقیق بخوانید.

۲- منبع اطلاعات رابررسی کنید.

۳- تعیین کنید در چه جهتی درصدها محاسبه شده است.

۴- تفاوت اعداد ودر صدها رامقایسه کنید.

 

منبع : گروه تحقیقاتی نخبگان برتر – انجام پایان نامه – انجام مقاله – انجام پروپوزال