×

عقد قرارداد طرح تحقیقاتی

نمونه قرارداد اجرای پروژه و طرح پژوهشی دانشگاهی و سازمانی

مبنا و مرجع این قرارداد، «آیین‌نامه طرح های پژوهشی مستقل دانشگاه ………………. » است که به‌منظور  اجرای طرح‌های پژوهشی مصوب، معتبر خواهد بود.

ماده ۱- طرفین قرارداد

این قرارداد بین دانشگاه/مؤسسه/مرکز …………… با نمایندگی آقای دکتر ………. ، معاون پژوهش و فناوری به نشانی: ………………. تلفن: …………… که از این پس در این قرارداد «دانشگاه» نامیده می‌شود و آقای/خانم …………….. به نشانی (محل سکونت): …… تلفن ….. کد ملی ……………. که از این پس در این قرارداد «مجری طرح» نامیده می‌شود، منعقد می‌شود.

تبصره یک- هرگونه ابلاغ و یا اخطار به نشانی فوق قانونی بوده و درصورت تغییر بایستی ظرف مدت یک هفته کتبا اطلاع داده شود، درغیراین‌صورت کلیه مکاتبات به نشانی فوق ابلاغ‌شده تلقی می‌گردد.

تبصره دو- نماینده دانشگاه در این قرارداد رئیس یا مسؤول حوزه پژوهشی واحد است.

ماده ۲- موضوع قرارداد

اجرای طرح پژوهشی تحت عنوان «………………………………………………………….» با رویکرد نوآوری و تولید علم/حل مشکلات دانشگاه که با بودجه به عدد: ……….. ریال و به حروف ……………….. ریال و براساس مجوز …………………….. شورای پژوهشی واحد به تصویب رسیده است.

ماده ۳- مدت و زمان اجرا

مدت اجرای طرح …. ماه از تاریخ ……… لغایت ………. است.

ماده ۴- ناظر طرح

۱-۴آقای/خانم دکتر ………………. به‌عنوان ناظر وظیفه نظارت برحسن اجرای طرح را به‌عهده دارد.

شماره تماس ناظر: ………………. شماره ثابت: ………………. شماره تلفن همراه: ……..……… شماره حساب ناظر: ………………… پست الکترونیکی: ………………….. .

۲-۴حق نظارت، ده درصد بودجه مصوب طرح به عدد:  ۰ ریال و به حروف: صفر ریال تعیین شده است که پس از کسر ۳ درصد مالیات، ۵۰ درصد آن پس از پیشرفت نیمی از طرح و تأیید گزارش دوره ای و ۵۰ درصد باقیمانده پس از تأیید گزارش نهایی پرداخت خواهد شد. حق ناظر مستقل از بودجه طرح بوده و باید توسط واحد از ردیف بودجه مربوط به طرح‌های تحقیقاتی به شماره حساب ناظر واریز شده و رسید آن نگهداری شود.

ماده ۵- مبلغ کل قرارداد

مبلغ کل این قرارداد (بودجه مصوب طرح به اضافه ده درصد حق ناظر)  به عدد: ….. ریال و به حروف:  …………. هزار ریال است که پس از کسر  ۳٪ مالیات از کل مبلغ قرار داد، مطابق ماده ۶ این قرارداد به مجری طرح پرداخت خواهد شد.

تبصره یک- موضوع طرح پژوهشی مشمول کسر حق بیمه نیست.

تبصره دو- مجری طرح موظف است مطابق ماده ۶ در موعد مقرر با هریک از همکاران تسویه حساب نموده و رسید وجوه پرداختی را نزد خود نگهداری نماید.

ماده ۶- نحوه پرداخت بودجه به مجری

۱-۶۳۵درصد به‌عنوان پیش‌پرداخت که پس از امضای قرارداد و طی تشریفات اداری به مجری طرح قابل پرداخت می‌باشد.

۲-۶۴۰درصد پس از ارائه گزارش ناظر، مبنی براجرای موفقیت‌آمیز ۵۰ درصد از کار و در صورت تأیید آن توسط دانشگاه، قابل پرداخت است.

۲-۶۲۵درصد نهایی پس از عمل به تعهدات و اعلام خاتمه طرح توسط مرجع ذی‌ربط پرداخت می‌گردد.

تبصره یک- بر اساس بند یک از بخشنامه شماره ۱۲۳۹۲/۲۰۰ مورخ ۲۱/۶/۹۱، نرخ مالیات مربوط به حق‌الزحمه قرارداد پژوهشی به موجب بند ۶ و ۸ ماده ۱۰۴ قانون مالیات های مستقیم، ۳ درصد درنظر گرفته می‌شود.

تبصره دو- پس از پایان هریک از مرحل فوق درصورت عدم انجام تعهدات توسط مجری طرح، دانشگاه مجاز است نسبت به لغو قرارداد و مطالبه خسارت، ادامه و یا تمدید و واگذاری آن اقدام نماید.

ماده ۷- وظایف و تعهدات مجری طرح

۱-۷مجری طرح موظف است مفاد این قرارداد و آیین‌نامه مربوط را به‌دقت مطالعه نموده و با آگاهی کامل از ضوابط اجرایی طرح‌های پژوهشی و با بهره‌گیری صحیح از امکانات و برنامه‌ریزی مناسب، طرح را به‌نحوی هدایت کند در زمان مقرر و با بودجه مصوب با کیفیت مطلوب به انجام برسد.

۲-۷رعایت امانت و حفظ اسناد و مدارک و اطلاعات محرمانه که به‌منظور انجام این طرح حاصل می‌شود و عدم ارائه آن به اشخاص حقیقی و یا حقوقی بدون کسب مجوز کتبی از دانشگاه.

۳-۷ وسایل غیرمصرفی که از محل اعتبارات طرح خریداری می‌شود جزو اموال دانشگاه بوده و مجری طرح مسئول حفظ نگهداری و استفاده صحیح و برگشت به‌موقع آن به واحد خواهد بود.

۴-۷تدوین گزارش پیشرفت کار به‌صورت تایپ شده و مجلد براساس زمان‌بندی طرح و همچنین تدوین گزارش نهایی طرح.

۵-۷ ارائه خروجی حاصل از نتایج طرح به‌صورت……………..خواهد بود.

۶-۷طرح زمانی خاتمه‌یافته، تلقی می‌گردد که مجری طرح به کلیه تعهدات خود عمل نموده باشد و در آن صورت امکان تسویه حساب نهایی وجود خواهد داشت.

تبصره یک- بهره‌برداری از نتایج علمی حاصل از اجرای این قرارداد بدون مجوز کتبی دانشگاه مجاز نخواهد بود.

تبصره دو- مجری طرح حق واگذاری این قرارداد به شخص ثالث (حقیقی یا حقوقی) را ندارد.

ماده ۸- وظایف و تعهدات دانشگاه

۱-۸پرداخت مبلغ قرارداد بر اساس موارد مندرج در ماده ۶

۲-۸دراختیار قراردادن اطلاعات و تجهیزات مورد نیاز درحد امکانات و مقدورات دانشگاه براساس طرح مصوب.

ماده ۹- تضمین حسن اجرای تعهدات

۱-۹بابت پیش‌پرداخت و حسن انجام تعهدات قرارداد، از مجری طرح درصورتی‌که عضو هیات علمی تمام وقت یا نیمه وقت واحد باشد، سفته به مبلغ پیش پرداخت اخذ و تا زمان تسویه حساب طرح در حوزه مالی واحد نگهداری می‌شود.

۲-۹مجری طرح درصورت مدعوبودن برای تضمین انجام تعهدات و حسن انجام کار باید یک فقره چک تضمینی معادل بودجه مصوب طرح (شماره چک: ————) دراختیار واحد قرار دهد. بدیهی است ضمانت‌نامه مذکور پس از اتمام موضوع قرارداد و انجام تعهدات به مجری مسترد خواهد گردید.

ماده ۱۰- فسخ قرارداد

تخلف از اجرای تعهدات این پیمان جزئا و یا کلا موجب اعمال حق فسخ برای دانشگاه بوده و مجری حق هیچ‌گونه اعتراضی نخواهد داشت و دانشگاه برای جبران ضرر و زیان وارده حق مطالبه آن را از محل تضمین و سایر مطالبات طرح خواهد داشت.

ماده ۱۱- موارد غیرمترقبه (فورس ماژور)

درصورت بروز حوادث قهریه و فورس ماژور چنانچه انجام قرارداد غیرممکن گردد، قرارداد فسخ خواهد شد و چنانچه این حوادث باعث تعلیق درانجام موضوع قرارداد گردد اگر مدت تعلیق بیش از یک ماه باشد کارفرما حق فسخ قرارداد را خواهد داشت و در‌صورتی‌که مدت تعلیق یک ماه باشد، مجری مکلف است پس از رفع مانع اقدام به انجام موضوع قرارداد نماید و مدت تعلیق به‌مدت قرارداد افزوده خواهد شد.

ماده ۱۲- حل اختلاف

درصورت بروز اختلاف در مفاد قرارداد یا اختلاف در تفسیر یا تعبیر متن آن موضوع، ابتدا ازطریق مذاکره فی‌مابین و درصورت عدم وصول به نتیجه، ازطریق داور –مؤسسه حقوقی یا وکیل مورد توافق طرفین– قابل حل است و رأی داور قطعی و لازم الاجراست.

تبصره- مجری طرح تحت هیچ‌عنوان حتی در زمان بروز اختلاف حق تعلیق در انجام موضوع قرارداد و اجرای تعهدات خود را ندارد.

ماده ۱۳- جریمه دیرکرد

چنانچه طرح بدون عذر موجه درموعد مقرر به پایان نرسد و تمدید قرارداد نیز صورت نگیرد، به‌ازای هر ماه تأخیر در اتمام طرح، دو درصد از کل مبلغ قرارداد (منهای حق نظارت) به‌عنوان جریمه دیرکرد کسر می‌شود.

این قرارداد ۱۳ ماده و ۹ تبصره در سه نسخه‌ی واحد تنظیم شده و هر سه نسخه دارای اعتبار یکسان است.

مجری طرح                                     ناظر طرح                              دانشگاه، معاون پژوهش و فناوری

……………..                                       …….……..                                ………………………………………

تذکر مهم : نمونه قرارداد فوق جهت آشنایی کلی مخاطبین محترم با قالب کلی این نوع قراردادها است.