×

طبقه بندی روایی نوع اول و دوم

گروه تحقیقاتی نخبگان برتر:

 

 

طبقه بندی نوع اول:

الف- اعتبارتجربی:

آن نوع اعتبار است که از طریق مقایسه یافته های پژوهش با واقعیتهای موجود بدست می آید واین واقعیتها شامل آمارهای رسمی ،سرشماریها ویافته های تحقیقات مشابه می باشد.

ب – اعتبارمفهومی:

هنگامی که اعتبار تجربی امکان پذیر نباشد،یا مشکل بتوان از طریق تجربی یا عملی برای یک اندازه یا یافته اعتبار کسب کرد اعتبار مفهومی مورد استفاده قرار می گیردودرواقع از طریق گواه ومعیار ها محقق درپی آن برمی آید که نشان دهد که روا است مفهومی را اندازه گرفت.

 

طبقه بندی نوع دوم:

روایی محتوایی :

این اطمینان را بوجود می آورد که مقیاس شامل یک سری موارد کافی ونمونه برای استفاده از مفهوم است. به عبارت دیگر معرف چگونگی توصیف ابعاد واجزاءمفهوم است.

روایی نمادی :

یک شاخص مقدماتی وحداقل ازروایی محتوایی است.مواردی راکه انتظار می رود یک مفهوم را اندازه گیری کنند ،نشان می دهند.

روایی مربوط به ملاک :

مربوط به ملاک هنگامی برقرار می شود که مقیاس برمبنای ملاکی که انتظار می رود افراد را متمایز کند.

روایی موافق :

هنگامی ایجاد می شود که مقیاس ،بین افراد متفاوت تمایز قایل می شود یعنی آنها باید در آزمون نمره متفاوت بگیرند .

روایی متضمن پیش بینی:

عبارت است از توانایی آزمایش یا سنجش فرق گذاری بین افراد به عنوان یک ملاک آتی .

روایی سازه :

دلالت بر چگونگی نتایج به دست آمده از کاربرد مقیاسی دارد که برای آزمون پیش بینی شده جهت فرضیه ها است.

روایی همگرا:

هنگامی ایجاد می شود که نمرات (اندازه های ) بدست آمده توسط دو ابزار متفاوتی که مفهوم را اندازه گیری می کنند دارای همبستگی بالا باشند.

روایی متمایز کننده :

هنگامی تحقق می یابد که بر پایه فرضیه پیش بینی شود ، دومتغیر نامرتبط می باشند،ودر نهایت نمرات حاصله ازاندازه گیری آنها به صورت تجربی به راستی نیز چنین چیزی را نشان دهد.

 

منبع : گروه تحقیقاتی نخبگان برتر – انجام پایان نامه – انجام مقاله – انجام پروپوزال