×

ضرورت مروری بر ادبیات موضوع

 

گروه تحقیقاتی نخبگان برتر:

هر تحقیق و پژوهش علمی که صورت می گیرد بر پایه ها،ارکان ونتایج مطالعات وتحقیقات پیشین استوار است .

یکی از بخش های مهم تحقیق، بخش مربوط به پیشینه و ادبیات تحقیق است.

این مطالعات و تحقیقات در رابطه با هر تحقیق جدید می تواند دو وضعیت زیر را داشته باشد:

الف) ارتباط مستقیم با موضوع و مساله اصلی تحقیق جدید

ب)ارتباط غیر مستقیم با موضوع و مساله اصلی تحقیق جدید

 

مطالعه منابع، به محقق کمک می کند تا بینش عمیقی نسبت به جنبه های مختلف موضوع تحقیق پیدا کند. مطالعه منابع، باید هم از منابعی باشد که به طور مستقیم، در رابطه با موضوع تحقیق می باشند و هم از منابعی باشند که به صورت غیرمستقیم با آن موضوع، ارتباط دارند

 

بررسی پیشینه پژوهش می تواند در کسب این اطلاعات مفید باشد:

اطلاعات مربوط به متغیرهایی که مهم یا غیر مهم بودن آنها مشخص شده باشد.

اطلاعات درباره کارهایی که انجام شده ومی توان آنها راگسترش داد یا بکار برد.

نتایج وکاربردهای یک کار معین در یک زمینه تخصصی مشخص.

تعیین روابط بین متغیرهایی که پژوهشگربرای مطالعه برگزیده ومایل است درباره آنها فرضیه هایی را تنظیم وتدوین کند.

تشخیص مدل های صوری مناسب با داده های پژوهش و یا داده های مشابه آن.

 

یک پژوهش گر، قبل از انجام تحقیق و بعد از انتخاب موضوع و تدوین عنوان و قبل از نگارش طرح تحقیق، نیاز دارد که با مراجعه به مدارک و اسناد، پیرامون موضوع و مسئله ای که برای تحقیق انتخاب کرده است، آگاهی خود را گسترش دهد؛ تا بتواند در پرتو اطلاعات به دست آمده، مسئله تحقیق و متغیر های خود را دوباره تعریف و معین کند و کرانه های آنها را مشخص سازد.

 

منبع : گروه تحقیقاتی نخبگان برتر – انجام پایان نامه – انجام مقاله – انجام پروپوزال